Uprzejmie informujemy, że podręczniki do religii

zakupują rodzice.

Obowiązuje wydawnictwo JEDNOŚĆ.

 

KLASA 1 Poznaję Boży świat.

KLASA 2 Idziemy do Jezusa.

KLASA 3 Jezus jest z nami. (Tylko ćwiczenia.)

KLASA 4 Miejsca pełne BOGActw. (Tylko e-book.)

Na stronie projektu GRARANTANNA, została założona szkolna drużyna. 
Aby dołączyć do drużyny, należy najpierw zarejestrować się na stronie:  

https://play.eslgaming.com/team/15107075/ 

a następnie dołączyć do drużyny e-sportowej SP19TEAM  
(hasło: zostanie podane przez dziennik elektroniczny)   
https://play.eslgaming.com/team/15107075/ 

 

 
Przekaz jest jasny: 
- system nagród dla uczniów oraz dla szkół 
- zabawa, odskocznia dla naszych dzieci 
- gry dostępne liczone do rankingu dla naszych dzieci to: Brawl Stars, FIFA, CS:GO, LOL (ranking będzie liczony do majówki - na tę chwilę) 
- na stronie dostępnych jest więcej gier  
 
Turnieje zaczynają się od jutra, więcej na stronie https://play.eslgaming.com/poland/grarantanna/news/281671/ 

 
Bawcie się dobrze w wolnym czasie.  

Podziękowania dla Pana Łukasza za zaangażowanie. 

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. będziemy mogli realizować nowe treści z podstawy programowej. Teraz określone prace uczniów będą podlegały ocenie, a nauczyciele będą monitorować i sprawdzać postępy uczniów w nauce. 

 

Sposoby i możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania – przedmiotowych oraz zachowania

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Nauczyciele będą oceniać wybrane ćwiczenia, zadania, prace i będą prosili o ich przesłanie na służbowy adres e-mail. 
 2. Pozostałe prace uczniowie gromadzą u siebie. Do wglądu po powrocie do szkoły (przy założeniu, że przerwa potrwa do 10 kwietnia 2020).    
 3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli wydłużony czas lub mniejszą ilość zadań.
 4. W przypadku braku takiego sprzętu jak drukarka, uczniowie mogą zapisywać rozwiązania w zeszytach (jeśli nie mają zeszytów, na kartkach).
 5. Religia:
 • teksty pamięciowe (modlitwy) – katecheta poda szczegółowe kryterium rodzicom i poprosi rodziców o odpytanie dziecka (np. płynne, bezbłędne opanowanie tekstu 6; płynne opanowanie tekstu, ale z 1-2 podpowiedziami 6-; tekst opanowany, ale z podpowiedziami 3-4 ocena 5; tekst nieopanowany nie zostanie oceniony).
 • prace plastyczne przedstawiające zagadnienia religijne, moralne - będą oceniane na podstawie zdjęć, skanów.
 • karty pracy - będą oceniane na podstawie zdjęć, skanów.

Klasy 4 – 8

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą oceniać wybrane ćwiczenia, zadania, prace. Będą prosili o ich przesłanie na służbowy adres e-mail. 
 2. Pozostałe prace uczniowie gromadzą u siebie. Do wglądu po powrocie do szkoły (przy założeniu, że przerwa potrwa do 10 kwietnia 2020). 
 3. Kategoria ocen otrzymywanych przez uczniów w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, to Kształcenie na odległość, a w tej kategorii wpisane będą komentarze, za co jest ocena (z jakiego zakresu materiału). Pozostałe kategorie ocen w okresie kształcenia na odległość nie będą stosowane.
 4. Wszystkie oceny wstawiane przez nauczycieli będą opatrzone wagą 1, sprawdziany i inne prace wykonane przez uczniów jeszcze w szkole przed zawieszeniem zajęć będą miały wagę zgodną z wpisami Statutu.
 5. Prace wykonane w stopniu poniżej 35% nie będą oceniane, uczeń otrzyma informację zwrotną ze wskazówkami, w jaki sposób poprawić zadanie.
 6. Uczniowie posiadający dostosowania wymagań edukacyjnych, wykonują połowę zleconych przez nauczyciela zadań (uczeń ma możliwość wybrania, które zadania z danego przedmiotu będzie wykonywał).
 7. Od 25 marca 2020 w dzienniku elektronicznym wpisywane będą tematy lekcji oraz frekwencja uczniów. Obecności odnotowuje się z kategorią: kształcenie na odległość.
 8. Nauczyciele i specjaliści, realizując kształcenie na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających  z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Oceniając prace pamiętamy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z opiniami i orzeczeniami). 

 

Przekazywanie informacji do rodziców/uczniów.

 

 1. Nauczyciele przedmiotów zgodnie z planem nauczania będą przesyłać informacje do rodziców/uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub na adresy e‑mail rodziców/uczniów.
 2. Materiały do lekcji zamieszczane będą w dzienniku elektronicznym Librus, na platformie Office 365 oraz na stronie szkoły w zakładce Materiały dla uczniów.
 3. Testujemy także platformy edukacyjne (Microsoft Teams), które będzie można wykorzystać do współpracy i kontaktu z nauczycielami. 

 

Zasady konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami – przekazanie terminów konsultacji.

Nauczyciele na bieżąco będą kontaktować się z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną oraz platformę Office 365. W przypadku ograniczeń działania Internetu lub dziennika elektronicznego dopuszcza się możliwość kontaktu w godzinach popołudniowych. Dodatkowe konsultacje każdy z nauczycieli będzie prowadził przez dziennik, platformę Office 365 (w tym aplikację Teams) w każdy wtorek w godzinach 17.00-18.00.

 

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Marta Garncarz-Młyńczak

Nowe artykuły