Strona w budowie

Załącznik nr 1 Polityki Ochrony Danych Osobowych

KLAUZULA OGÓLNA DLA RODZICÓW 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu. Informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Składowej 5.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu jest Paweł Wierzbicki, kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit.e RODO, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016 r. poz. 1666), Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),

w celu realizacji zadań statutowych szkoły, kontaktu ze szkołą, udziału ucznia w konkursie, zawodach sportowych międzyszkolnych oraz umieszczanie wyników konkursów, zawodów sportowych podczas promowania działań szkoły, bezpieczeństwa uczniów i pracowników, rekrutacji uczniów i pracowników. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

  1. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować określonego celu, dla którego zebranie danych osobowych jest niezbędne (np.: brak możliwości uczestnictwa ucznia w wycieczce szkolnej, konkursie, zawodach sportowych, brak możliwości zatrudnienia pracownika, brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań szkoły, brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji, brak możliwości wezwania pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka).

  1. Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Szkoły.

  1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  1. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

  1. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.

Z wyrazami szacunku

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Składowa 5, 41-209 Sosnowiec

tel. 32 299 64 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.