Konsultacje dla uczniów klas 8

 

Klasa 8a

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

p. Piętka

j. polski

wtorek 14:45

p. Kowal

j. angielski

czwartek 14:40

p. Oleksy

matematyka

piątek 7:10

 

Klasa 8b

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

p. Hankus

j. polski

środa 15:00

p. Rerich

j. angielski

piątek 14:40

p. Oleksy

matematyka

czwartek 7:10

 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym  terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kochani Ósmoklasiści!

Zapraszamy Was do naszej szkoły!

 IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej jest placówką nowoczesną, wdrażającą wysokie standardy nauczania i wychowania. Szkoła w świadomy

 i odpowiedzialny sposób przygotowuje Was do podjęcia decyzji związanej z wyborem kierunku studiów wyższych w kontekście coraz bardziej wymagającego rynku pracy.

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu roku szkolnym 2020/2021 proponuje innowacyjne i ciekawe profile kształcenia:

 • artystyczno-medialny z edukacją teatralną;
 • humanistyczny z edukacją prawną;
 • lingwistyczno-geograficzny z europeistyką i stosunkami międzynarodowymi;
 • medyczny z elementami psychologii;
 • biologiczno-przyrodniczy z edukacją ekologiczną;
 • politechniczny z grafiką komputerową i programowaniem.

 

Kształcenie ogólne uzupełniane jest za pomocą przedmiotów dodatkowych: edukacji teatralnej, edukacji prawnej, europeistyki i stosunków międzynarodowych, elementów psychologii, laboratorium ekologicznego oraz matrixu – grafiki komputerowej
i programowania.

Szkoła współpracuje z wieloma wspierającymi ją podmiotami  m.in. uczelniami wyższymi, kancelariami adwokackimi, mediami, Teatrem Zagłębia, WOPR - em Sosnowiec, Fundacją Ratownictwo Motocyklowe Polska. 

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach pozalekcyjnych. Prężnie działa Koło Wolontariatu. IX LO współorganizuje imprezy finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i bale charytatywne na rzecz sosnowieckiego Hospicjum św. Tomasza Apostoła. Drużyna Ratownicza działająca w „Szymborskiej” organizuje warsztaty dla najmłodszych, pomaga
w zabezpieczeniu medycznym imprez miejskich takich jak Festiwal Kolorów, bitwa na balony, zawody na pływalni krytej.

Jako jedna z nielicznych szkół „Dziewiątka  Szymborskiej” posiada Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uczniowie szlifują umiejętności językowe dzięki native speakerom. Organizowane są wymiany uczniowskie z Hiszpanią, Francją, Węgrami oraz realizowany jest projekt Erasmus+, dzięki któremu uczniowie współpracują z wieloma krajami europejskimi.
W szkole można uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego a także języka rosyjskiego i japońskiego!

„Szymborska” jest bardzo dobrze wyposażoną szkołą. Wszystkie sale posiadają sprzęt multimedialny. W szkole funkcjonują nowoczesne pracownie językowe oraz laboratorium chemiczno-ekologiczne „Ujarzmić zagórskiego smoga”. W wakacje powstanie innowacyjna pracownia fizyczna. 

Szkoła może pochwalić się także bogatym zapleczem sportowym składającym się z kompleksu boisk sportowych Orlik (piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa, kort tenisowy, rzutnia lekkoatletyczna) oraz siłowni.

Na wspaniałą atmosferę szkoły wpływ ma także strefa relaksu – kanapy, kolorowe pufy, leżaki oraz stołówka serwująca domowe obiady.  

 

Jeśli jesteś pełen pasji, lubisz teatr,  podróże, chcesz poznawać i odkrywać świat albo tajniki ludzkiego umysłu, jesteś humanistą lub wolisz nauki ścisłe… – IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej to SZKOŁA MOŻLIWOŚCI – to miejsce dla CIEBIE!

 

Szkoła, która:

 • spełnia wymagania i oczekiwania młodzieży oraz rodziców;
 • zapewnia wysoką jakość nauczania i wysoką kulturę uczenia się;
 • uczy myślenia i rozwiązywania problemów, mierzenia się z wyzwaniami;
 • sprzyja całożyciowemu rozwojowi uczniów, wyposażając w kompetencje najbardziej pożądane z perspektywy gospodarki i społeczeństwa;
 • kształtuje poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością i ojczyzną,
 • uczy tolerancji i wrażliwości.

 

Oferta edukacyjna dostępna  na stronie internetowej: https://ixlo.sosnowiec.pl/ 

oraz na FB: https://www.facebook.com/ixlososnowiec/?ref=bookmarks.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu