Procedury nauczania, oceniania i komunikacji w czasie nauki zdalnej

Klasy 1 – 3

 1. Podstawowym zadaniem szkoły w realizacji jej zadań i celów statutowych w czasie zdalnego nauczania jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w formach i terminach dostosowanych do ograniczeń nałożonych przepisami prawa w tym okresie.
 2. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.
 3. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia w realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Uczniowie, którzy nie mogą brać udziału w zajęciach on-line zobowiązani są odebrać wiadomości od nauczycieli w tym samym dniu. Jeśli tego nie zrobią mają wpisaną nieobecność na zajęciach. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
 5. Nauczyciele będą oceniać wybrane ćwiczenia, zadania, prace. Prace uczniowie będą wysyłać na służbowy adres e-mail nauczyciela. Terminy oddania prac będą zamieszczane w terminarzu w dzienniku elektronicznym.
 6. Pozostałe prace uczniowie gromadzą u siebie. Systematycznie prowadzą notatki i zapisy w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń. Po powrocie do szkoły uczniowie przedstawiają zeszyty oraz notatki do wglądu nauczycielom.
 7. Kategoria ocen otrzymywanych przez uczniów w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, to Kształcenie na odległość, a w tej kategorii wpisane będą komentarze, za co jest ocena (z jakiego zakresu materiału). Pozostałe kategorie ocen w okresie kształcenia na odległość nie będą stosowane.
 8. Nauczyciele i specjaliści, realizując kształcenie na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Oceniając prace pamiętamy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z opiniami i orzeczeniami).
 9. Podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym uczestnikom spotkania tj.:

           -  Powstrzymywać się od komentarzy;

           - Zgłaszać się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki (w aplikacji);

           - Nie przerywać wypowiedzi innym uczestnikom lekcji;

           - Dbać o kulturę języka;

           - Niedopuszczalne są wypowiedzi o charakterze obraźliwym.

 1.    Zajęcia rozpoczyna i kończy nauczyciel. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w      lekcji przez cały czas jej trwania. Uczniowie nie rozpoczynają nowego spotkania, tylko  dołączają do rozpoczętego przez prowadzącego lekcję.
 2. Uczeń powinien mieć stworzone warunki (w miarę możliwości) do samodzielnego uczestnictwa w lekcji.
 3.   Uczeń może ustawić swój awatar tylko w formie zdjęcia własnej osoby, tak aby wizerunek był rozpoznawalny przez nauczyciela lub pozostawić inicjały (nie ustawiać awatara).

    Przekazywanie informacji do rodziców/uczniów.

 1. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, w zakresie przydzielonych zadań.
 2. Pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca klasy.
 3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą (nauczycielami) a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus (wiadomości), poczta służbowa nauczycieli i uczniów, aplikacja Teams.
 4. Materiały do lekcji zamieszczane będą na platformie Office 365 – aplikacja Teams.
 5. Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane z pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną lub składać w formie papierowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

  Zasady konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami – przekazanie terminów konsultacji.

Nauczyciele na bieżąco będą kontaktować się z uczniami i rodzicami według ustalonych powyżej zasad. Obowiązują dotychczasowe terminy zebrań i konsultacji według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.