Godziny pracy biblioteki do 27.11.2020r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

 

9.45- 11.25

11.45- 12.30

Wtorek

 

9.00- 11.30

 

Czwartek

 

11.40- 12.30

 

Piątek

 

11.45- 12.30

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

 

Nauczanie zdalne dla uczniów klasy 4 - 8 zostało przedłużone do 29 listopada 2020r.

Od poniedziałku 9 listopada 2010r. na nauczanie zdalne przechodzą również uczniowie klas 1- 3. 

 

  

Procedury nauczania, oceniania i komunikacji w czasie nauki zdalnej

Klasy 1 – 3

 1. Podstawowym zadaniem szkoły w realizacji jej zadań i celów statutowych w czasie zdalnego nauczania jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w formach i terminach dostosowanych do ograniczeń nałożonych przepisami prawa w tym okresie.
 2. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.
 3. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia w realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Uczniowie, którzy nie mogą brać udziału w zajęciach on-line zobowiązani są odebrać wiadomości od nauczycieli w tym samym dniu. Jeśli tego nie zrobią mają wpisaną nieobecność na zajęciach. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
 5. Nauczyciele będą oceniać wybrane ćwiczenia, zadania, prace. Prace uczniowie będą wysyłać na służbowy adres e-mail nauczyciela. Terminy oddania prac będą zamieszczane w terminarzu w dzienniku elektronicznym.
 6. Pozostałe prace uczniowie gromadzą u siebie. Systematycznie prowadzą notatki i zapisy w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń. Po powrocie do szkoły uczniowie przedstawiają zeszyty oraz notatki do wglądu nauczycielom.
 7. Kategoria ocen otrzymywanych przez uczniów w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, to Kształcenie na odległość, a w tej kategorii wpisane będą komentarze, za co jest ocena (z jakiego zakresu materiału). Pozostałe kategorie ocen w okresie kształcenia na odległość nie będą stosowane.
 8. Nauczyciele i specjaliści, realizując kształcenie na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Oceniając prace pamiętamy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z opiniami i orzeczeniami).
 9. Podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym uczestnikom spotkania tj.:

           -  Powstrzymywać się od komentarzy;

           - Zgłaszać się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki (w aplikacji);

           - Nie przerywać wypowiedzi innym uczestnikom lekcji;

           - Dbać o kulturę języka;

           - Niedopuszczalne są wypowiedzi o charakterze obraźliwym.

 1.    Zajęcia rozpoczyna i kończy nauczyciel. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w      lekcji przez cały czas jej trwania. Uczniowie nie rozpoczynają nowego spotkania, tylko  dołączają do rozpoczętego przez prowadzącego lekcję.
 2. Uczeń powinien mieć stworzone warunki (w miarę możliwości) do samodzielnego uczestnictwa w lekcji.
 3.   Uczeń może ustawić swój awatar tylko w formie zdjęcia własnej osoby, tak aby wizerunek był rozpoznawalny przez nauczyciela lub pozostawić inicjały (nie ustawiać awatara).

    Przekazywanie informacji do rodziców/uczniów.

 1. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, w zakresie przydzielonych zadań.
 2. Pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca klasy.
 3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą (nauczycielami) a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus (wiadomości), poczta służbowa nauczycieli i uczniów, aplikacja Teams.
 4. Materiały do lekcji zamieszczane będą na platformie Office 365 – aplikacja Teams.
 5. Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane z pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną lub składać w formie papierowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

  Zasady konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami – przekazanie terminów konsultacji.

Nauczyciele na bieżąco będą kontaktować się z uczniami i rodzicami według ustalonych powyżej zasad. Obowiązują dotychczasowe terminy zebrań i konsultacji według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły. 

Drodzy Rodzice!

Przez najbliższy tydzień (2 - 6.11.2020) stołówka szkolna nie będzie przygotowywać posiłków. Bardzo proszę, aby wyposażyć dzieci w suchy prowiant.
Za utrudnienia przepraszam.
Aktualizacja 02.11.2020r. - Stołówka nie będzie przygotowywać posiłków do 9.11.2020r.
Z życzeniami zdrowia
Wanda Magiera

Procedury nauczania, oceniania i komunikacji w czasie nauki zdalnej

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020 r. 

  

Sposoby i możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania – przedmiotowych oraz zachowania 

 

Klasy 4 – 8 

 1. Podstawowym zadaniem szkoły w realizacji jej zadań i celów statutowych w czasie zdalnego nauczania jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w formach i terminach dostosowanych do ograniczeń nałożonych przepisami prawa w tym okresie.
 2. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.
 3. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia w realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą oceniać wybrane ćwiczenia, zadania, prace. Prace uczniowie będą wysyłać na służbowy adres e-mail nauczyciela. Terminy oddania prac będą zamieszczane w terminarzu w dzienniku elektronicznym.
 5. Pozostałe prace uczniowie gromadzą u siebie. Systematycznie prowadzą notatki i zapisy w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń. Po powrocie do szkoły uczniowie przedstawiają zeszyty oraz notatki do wglądu nauczycielom.
 6. Kategoria ocen otrzymywanych przez uczniów w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, to Kształcenie na odległość, a w tej kategorii wpisane będą komentarze, za co jest ocena (z jakiego zakresu materiału). Pozostałe kategorie ocen w okresie kształcenia na odległość nie będą stosowane.
 7. Wszystkie oceny wstawiane przez nauczycieli będą opatrzone wagą 1, sprawdziany i inne prace wykonane przez uczniów jeszcze w szkole przed zawieszeniem zajęć będą miały wagę zgodną z wpisami Statutu. Wszelkie poprawy będą dokonywane po powrocie do nauczania stacjonarnego.
 8. Nauczyciele i specjaliści, realizując kształcenie na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających  z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Oceniając prace pamiętamy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z opiniami i orzeczeniami).
 9. Podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym uczestnikom spotkania tj.: 
  • Powstrzymywać się od komentarzy;
  • Zgłaszać się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki (w aplikacji);
  • Nie przerywać wypowiedzi innym uczestnikom lekcji;
  • Dbać o kulturę języka;
  • Niedopuszczalne są wypowiedzi o charakterze obraźliwym.
 10. Zajęcia rozpoczyna i kończy nauczyciel. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w lekcji przez cały czas jej trwania. Uczniowie nie rozpoczynają nowego spotkania, tylko dołączają do rozpoczętego przez prowadzącego lekcję. 
  Uczeń powinien mieć stworzone warunki (w miarę możliwości) do samodzielnego uczestnictwa w lekcji. 
 11. Uczeń może ustawić swój awatar tylko w formie zdjęcia własnej osoby, tak aby wizerunek był rozpoznawalny przez nauczyciela lub pozostawić inicjały (nie ustawiać awatara). 
 12. W kryteriach oceny zachowania, podczas zajęć zdalnych, obowiązują zapisy w statucie dotyczące kultury osobistej, utrudniania prowadzenia lekcji, pomocy koleżeńskiej. 
 13. W kryteriach ocen zachowania zostają dopisane punkty, obejmujące zachowanie w czasie nauki zdalnej:
  • Za aktywny udział w lekcji i stosowanie się do zasad nauczania zdalnego - +1 pkt. za każdą lekcję
  • Za terminowe wysyłanie prac - +1 za każdą wysłaną w terminie pracę

  

Przekazywanie informacji do rodziców/uczniów. 

  

 1. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, w zakresie przydzielonych zadań.
 2. Pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca klasy.
 3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą (nauczycielami) a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus(wiadomości), poczta służbowa nauczycieli i uczniów, aplikacja Teams. 
 4. Materiały do lekcji zamieszczane będą na platformie Office 365 – aplikacja Teams.
 5. Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane z pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną lub składać w formie papierowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  

Zasady konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami – przekazanie terminów konsultacji. 

Nauczyciele na bieżąco będą kontaktować się z uczniami i rodzicami według ustalonych powyżej zasad. Obowiązują dotychczasowe terminy zebrań i konsultacji według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

  

Od poniedziałku 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. (według aktualnego stanu wiedzy) klasy 4 – 8 przechodzą na nauczanie zdalne. 

Klasy  1 – 3 uczą się bez zmian, czyli stacjonarniewedług aktualnie obowiązującego planu lekcji. 

  

Obowiązujące ustalenia: 

Zajęcia zdalne prowadzone będą przez nauczycieli przebywających na terenie szkoły według obowiązującego planu lekcji. Lekcja zdalna będzie trwać 30 minut, pozostałe 15 minut zostanie przeznaczone na pracę własną ucznia pod kierunkiem nauczyciela (praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń oraz karty pracy). 

Nauczyciel organizuje zajęcia online za pomocą aplikacji Teams, uczniowie logują się za pośrednictwem linku znajdującego w Kalendarzu Teams. Na podstawie logowań nauczyciel ustala listę obecnych na zajęciach i uzupełnia moduł obecności w dzienniku elektronicznym.  

 

Formy komunikowania się nauczycieli, uczniów i rodziców: 

 • Moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym
 • Aplikacja Teams
 • Poczta Outlook na platformie Office 365
 • Kontakt telefoniczny  

Wszelkie problemy dotyczące nauki zdalnej, proszę zgłaszać wychowawcy klasy. 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, może być zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

Szczegółowe procedury dotyczące zdalnego nauczania, w tym sposób oceniania uczniów zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły. 

Z życzeniami zdrowia 

Wanda Magiera