Organizacja zajęć w szkole od 18 stycznia 2021 roku 

 

Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Do końca stycznia obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. Zmiana planu lekcji nastąpi od 1 lutego 2021r.

Uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę zdalną według planu lekcji.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Zapewniono regularne napełnianie dozowników.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 12. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
 13. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

  

Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

dla klas I-III szkół podstawowych

W związku ze zmianami terminów ferii zimowych w kalendarzu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu zostały ustalone następujące terminy związane z klasyfikacją: 

 1. Zagrożenia oceną niedostateczną - do 8.12.2020r. 
 2. Wystawienie ocen półrocznych - do 28.01.2021r. 
 3. Początek II półrocza - 1.02.2021 

Godziny pracy biblioteki od 1.12.2020r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

 

10.00- 12.00

Wtorek

 

9.00- 16.00

 

Środa

 

9.00 - 11.00

 

Czwartek

 

9.00 - 13.00

 

Piątek

9.00 - 11.00

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

 

Nauczanie zdalne dla uczniów klasy 4 - 8 zostało przedłużone do 29 listopada 2020r.

Od poniedziałku 9 listopada 2010r. na nauczanie zdalne przechodzą również uczniowie klas 1- 3. 

 

  

Procedury nauczania, oceniania i komunikacji w czasie nauki zdalnej

Klasy 1 – 3

 1. Podstawowym zadaniem szkoły w realizacji jej zadań i celów statutowych w czasie zdalnego nauczania jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w formach i terminach dostosowanych do ograniczeń nałożonych przepisami prawa w tym okresie.
 2. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.
 3. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia w realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Uczniowie, którzy nie mogą brać udziału w zajęciach on-line zobowiązani są odebrać wiadomości od nauczycieli w tym samym dniu. Jeśli tego nie zrobią mają wpisaną nieobecność na zajęciach. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
 5. Nauczyciele będą oceniać wybrane ćwiczenia, zadania, prace. Prace uczniowie będą wysyłać na służbowy adres e-mail nauczyciela. Terminy oddania prac będą zamieszczane w terminarzu w dzienniku elektronicznym.
 6. Pozostałe prace uczniowie gromadzą u siebie. Systematycznie prowadzą notatki i zapisy w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń. Po powrocie do szkoły uczniowie przedstawiają zeszyty oraz notatki do wglądu nauczycielom.
 7. Kategoria ocen otrzymywanych przez uczniów w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, to Kształcenie na odległość, a w tej kategorii wpisane będą komentarze, za co jest ocena (z jakiego zakresu materiału). Pozostałe kategorie ocen w okresie kształcenia na odległość nie będą stosowane.
 8. Nauczyciele i specjaliści, realizując kształcenie na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Oceniając prace pamiętamy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z opiniami i orzeczeniami).
 9. Podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym uczestnikom spotkania tj.:

           -  Powstrzymywać się od komentarzy;

           - Zgłaszać się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki (w aplikacji);

           - Nie przerywać wypowiedzi innym uczestnikom lekcji;

           - Dbać o kulturę języka;

           - Niedopuszczalne są wypowiedzi o charakterze obraźliwym.

 1.    Zajęcia rozpoczyna i kończy nauczyciel. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w      lekcji przez cały czas jej trwania. Uczniowie nie rozpoczynają nowego spotkania, tylko  dołączają do rozpoczętego przez prowadzącego lekcję.
 2. Uczeń powinien mieć stworzone warunki (w miarę możliwości) do samodzielnego uczestnictwa w lekcji.
 3.   Uczeń może ustawić swój awatar tylko w formie zdjęcia własnej osoby, tak aby wizerunek był rozpoznawalny przez nauczyciela lub pozostawić inicjały (nie ustawiać awatara).

    Przekazywanie informacji do rodziców/uczniów.

 1. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, w zakresie przydzielonych zadań.
 2. Pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca klasy.
 3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą (nauczycielami) a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus (wiadomości), poczta służbowa nauczycieli i uczniów, aplikacja Teams.
 4. Materiały do lekcji zamieszczane będą na platformie Office 365 – aplikacja Teams.
 5. Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane z pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną lub składać w formie papierowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

  Zasady konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami – przekazanie terminów konsultacji.

Nauczyciele na bieżąco będą kontaktować się z uczniami i rodzicami według ustalonych powyżej zasad. Obowiązują dotychczasowe terminy zebrań i konsultacji według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły. 

Drodzy Rodzice!

Przez najbliższy tydzień (2 - 6.11.2020) stołówka szkolna nie będzie przygotowywać posiłków. Bardzo proszę, aby wyposażyć dzieci w suchy prowiant.
Za utrudnienia przepraszam.
Aktualizacja 02.11.2020r. - Stołówka nie będzie przygotowywać posiłków do 9.11.2020r.
Z życzeniami zdrowia
Wanda Magiera