Start Konkursy Konkurs poetycki

Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

Ryszard Przymus „Polska”

Zapraszamy do udziału

w VII edycji międzyszkolnego konkursu poetyckiego

POWIEDZIEĆ WIERSZEM

pod hasłem „Moja Ojczyzna - Polska”

Cel główny konkursu:

- dostrzeganie piękna kraju ojczystego, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z jego przyrodą, historią, tradycją i wartościami.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci,

- zainteresowanie dzieci poezją,

- odkrywanie młodych talentów,

- postrzeganie i wyrażanie przeżyć językiem poezji,

- stwarzanie możliwości publicznej prezentacji tekstów.


 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu.

2. Adresatami konkursu są Uczniowie klas I – III szkół podstawowych.

3. Uczestnikami konkursu są Uczniowie klas I-III

4. Rodzice Uczniów są zobowiązani do wypełnienia Oświadczenia (załącznik nr 1) i przekazaniu go nauczycielowi zgłaszającemu ich dziecko do konkursu. Oświadczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie.

5. Czas trwania: 3 pażdziernika2018 r. – 26 października 2018 r.

6. Temat konkursu – „Moja Ojczyzna – Polska

7. Uczestnicy konkursu nadsyłają wiersz dotyczący tematu.

8. Każdy wiersz musi mieć tytuł.

9. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

10. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

11. Wiersz zgłoszony do konkursu musi być opatrzony metryczką

- imię, nazwisko ucznia, klasa ( nie rok urodzenia )

- adres placówki, telefon,

- imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela, opiekuna prowadzącego.

12. Utwory mogą być przysyłane listownie na adres szkoły, bądź elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 26 października 2018 r. (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpłynięcia, a nie stempla pocztowego)

14. Organizator nie zwraca tekstu wiersza i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania go na szkolnej stronie internetowej oraz wykorzystania jako element dekoracji.

15. Wiersze oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarze.

16. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.

17. O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni drogą elektroniczną

do 9 listopada 2018 r.

18. Nadesłane wiersze będą prezentowane publicznie w MBP nr 20 w Sosnowcu,

przy ul. Piłsudskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 19 na tablicach okolicznościowych.

19. Uroczystość podsumowująca konkurs – spotkanie i nagrodzenie laureatów odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 20.

O szczegółach uroczystości szkoły zostaną poinformowane drogą mailową.

Informacje ogólne

1.Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej organizatora:

www.sp19.sosnowiec.pl

2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

3. Prace konkursowe nie są zwracane Uczestnikom i pozostają w posiadaniu Organizatora.

4. W konkursie nie biorą udziału uczniowie ze szkoły Organizatora (SP19).

5. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu poetyckiego. Życzymy powodzenia.

Organizatorzy konkursu:

Zespół n-li ed. wczesnoszkolnej SP nr 19

Tel. kont. 692238286

Załącznik nr 1

Oświadczenie Rodzica Ucznia

VII edycja międzyszkolnego konkursu poetyckiego

POWIEDZIEĆ WIERSZEM

pod hasłem „Moja Ojczyzna - Polska”

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …......................................................................... ucznia/uczennicy klasy ….…............. Szkoły……………………………………………………………………………………

w międzyszkolnym konkursie poetyckim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 19 im Marii Skłodowskiej - Curie w Sosnowcu.

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu międzyszkolnego konkursu poetyckiego POWIEDZIEĆ WIERSZEM pod hasłem „Moja Ojczyzna - Polska” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu i akceptuję jego warunki.

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem szkoły przez Organizatora Konkursu na wystawach pokonkursowych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 19 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 20 w Sosnowcu przy ul Piłsudskiego.

………………………………………….. ……………………………………………….

miejscowość, data podpis rodziców (opiekunów dziecka)