Start Konkursy Kolej na transport 2019

Technikum nr 4 Transportowe
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kilińskiego 25
w Sosnowcu

serdecznie zaprasza
Wszystkich Uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych
z Sosnowca i okolic

do udziału w II edycji Konkursu Fotograficznego
o tematyce transportowej
pt. Kolej na Transport

Celem konkursu jest:

♦ popularyzacja środków transportu i zwrócenie uwagi na jej różnorodność (transport kolejowy, lądowy, wodny, powietrzny itp.) oraz dynamiczny rozwój tych gałęzi gospodarki

♦ rozwijanie pasji twórczej wśród uczniów

♦ wspieranie młodych talentów

Regulamin Konkursu Fotograficznego

1. Konkurs trwa od dnia 04 marca 2019 r. do 29 marca 2019.

2. Przystąpienie do konkursu następuje w momencie dostarczenia
do naszej szkoły przygotowanych zdjęć.

3. Uczestnik winien posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
nie kopiować fotografii stworzonych przez inne osoby oraz nie dokonywać obróbki komputerowej zdjęć.

4. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

5. Wszystkie fotografie powinny być wywołane w formacie 15x21.

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, telefon i adres e-mail
oraz nazwisko opiekuna.

7. Prace konkursowe należy składać do p. Cembrzyńskiego w terminie do 26 marca 2018. Zweryfikowane prace zostaną przekazane do organizatora konkursu.

8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
w budynku Technikum nr 4 Transportowego oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym
przez organizatorów
(pod przewodnictwem naszych absolwentów – laureatów wielu konkursów fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim).

2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych i formalnych, które zostały wymienione powyżej.

3. Prace poddane obróbce w programach komputerowych
nie będą oceniane.

4. Nagrody będą przyznawane niezależnie i oddzielnie: miejsce I, II i III oraz wyróżnienia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 kwietnia 2019 r.

6. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż zdjęć
i wręczenie nagród, które nastąpi na uroczystym spotkaniu, o terminie którego poinformujemy w odrębnej informacji.

7. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystywanie jego danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, tj. zamieszczenie w Galerii konkursowej oraz na stronie internetowej Szkoły.

9. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu szkoły (32) 266 07 34.

Wszystkich miłośników kolei serdecznie zapraszamy
na IV Festiwal „Kolej w miniaturze”,
który odbędzie się 16 – 17 marca 2019 w budynku szkoły
Technikum nr 4 Transportowego
przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu

To wielki interaktywny pokaz makiet i modeli kolejowych.
Nauka i zabawa kolejkami dla dużych i małych.