REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

"Zastosowanie zjawiska promieniotwórczości”

 

 • 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu i odbywa się w związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Patrona Szkoły
 • 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zastosowania zjawiska promieniotwórczości w naszym życiu oraz roli jaką odegrała w badaniach nad tym zjawiskiem Maria Skłodowska – Curie.
 • 3. Cele konkursu:
 • popularyzacja osoby Marii Skłodowskiej – Curie
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej promieniotwórczości, zastosowań oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą to zjawisko,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich, 
 • 4.Sposób przeprowadzenia konkursu:
 • Prace mają być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz klasę.
 • Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).
 • Treść powinna być zilustrowana np.: odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, filmikami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora).
 • Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.
 • Praca powinna być wykonana poprawnie językowo (stylistyka, ortografia itp.).
 • Na ostatnim slajdzie powinna znaleźć się informacja o autorze pracy – nazwisko i imię ucznia oraz klasa.
 • Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów.
 • 5Miejsce i termin składania prac:

Prace należy przesłać korzystając z portalu Office lub dziennika Librus do pani Anny Szymczyk-Kozal lub pani Katarzyny Oleksy.

Prace przyjmowane będą do dnia 06.11.2020r. 

 • 6.Kryteria oceny prac konkursowych:

Uczestnicy konkursu będą nagrodzeni zgodnie ze Statutem Szkoły, a zwycięska trójka otrzyma nagrody rzeczowe.

 • 7.Komisja będzie najwyżej oceniać prace:
 • które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Zwróci także na

 • estetyka,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafika i cała szata graficzna,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość,
 • techniczna poprawność wykonania
 • 8Postanowienia końcowe

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.