Start Konkursy Perełki architektury polskiej

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn. PEREŁKI ARCHITEKTURY POLSKIEJ

Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat zabytków architektury w różnych rejonach Polski oraz zwiększenie ich rozpoznawalności wśród uczniów sosnowieckich szkół.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia obiektu architektonicznego Polski.
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z sosnowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dla biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodziców.

Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 fotografie w formacie 18x24.

5. Każde zdjęcie należy opisać imieniem i nazwiskiem autora oraz dołączyć krótką informację na temat sfotografowanego obiektu – nazwa, wiek, miejsce gdzie się znajduje, itp.
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na organizatorów konkursu.
7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

8. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody
i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

Terminarz

Prace należy dostarczyć do nauczyciela plstyki do Pani Beaty Porady do 25 września 2017r. wraz z kartą zgłoszenia , która musi być podpisana przez rodzica bądź prawnego opiekuna . Karta do pobrania u nauczyciela.

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.10.2017r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu.