Start Konkursy Kolej na transport - konkurs fotograficzny

Technikum nr 4 Transportowe
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
ul. Kilińskiego 25
w Sosnowcu

serdecznie zaprasza

Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z  Sosnowca i okolic

do udziału w Konkursie Fotograficznym
o tematyce transportowej
pt.
KOLEJ NA TRANSPORT

Celem konkursu jest:

♦ popularyzacja środków transportu i zwrócenie uwagi na jej różnorodność  (transport kolejowy, lądowy, wodny, powietrzny itp.) oraz dynamiczny rozwój tych gałęzi gospodarki

♦ rozwijanie pasji twórczej  wśród uczniów

♦ wspieranie młodych talentów

Regulamin Konkursu Fotograficznego

1. Konkurs trwa od dnia 01 marca 2018 r. do 28 marca 2018.

2. Przystąpienie do konkursu następuje w momencie  dostarczenia
do naszej szkoły przygotowanych zdjęć.

3. Uczestnik  winien posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
nie kopiować fotografii stworzonych przez inne osoby
oraz nie dokonywać obróbki komputerowej zdjęć.

4. Każdy uczeń  może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

5. Wszystkie fotografie powinny być wywołane w formacie 15x21.

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
imię nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, telefon i adres e-mail 
oraz nazwisko opiekuna.

7. Prace konkursowe należy składać do p. Cembrzyńskiego w terminie do 23 marca 2018. Zweryfikowane prace zostaną przekazane do organizatora konkursu.

8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
w budynku Technikum nr 4 Transportowego  oraz na stronie internetowej  

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym
przez organizatorów
(pod przewodnictwem naszych absolwentów – laureatów wielu konkursów fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim).

2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych i formalnych,  które zostały wymienione powyżej.

3. Prace poddane obróbce w programach komputerowych
nie będą oceniane.

4. Nagrody będą przyznawane niezależnie i oddzielnie: miejsce I, II i III oraz wyróżnienia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 kwietnia 2018 r.

6. Wszyscy uczestnicy  konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż zdjęć
i  wręczenie nagród, które nastąpi na uroczystym spotkaniu, podsumowującym projekt w dniu 06 kwietnia 2018
w auli Technikum nr 4 Transportowego.

7. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na  wykorzystywanie jego danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, tj. zamieszczenie w Galerii konkursowej oraz na stronie internetowej Szkoły.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu szkoły (32) 266 07 34.