Start Konkursy

Konkursy

Konkurs plastyczny

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 w Sosnowcu zaprasza wychowanków świetlic szkolnych do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym:

„ JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Cele konkursu:

· Uświadomienie uczniom konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z komputera, Internetu

· Zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu

· Wdrażanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego

· Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych

· Rozwijanie współpracy i integracji między świetlicami szkolnymi

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- IV, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej na temat: „Jestem bezpieczny w sieci”.(tematyka np. korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci itp. )

3. Technika plastyczna i format prac dowolne.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę ( załącznik nr 1)

oraz dołączoną zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie. (załącznik nr 2)

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 05.03.2018r. na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Niepodległości 7

41-200 Sosnowiec,

tel. 032 291 38 49

7. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

8. Na laureatów czekają nagrody i dyplomy. Nauczyciele, pod kierunkiem których wykonywana były prace, otrzymają podziękowania.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09.03.21018r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

10. ORGANIZATORZY:

mgr Małgorzata Tyszkowska

mgr Elżbieta Jagieło

Załącznik nr 1

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

KLASA

ADRES PLACÓWKI

TELEFON KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

Załącznik nr 2

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA ……………………………………………………………………………………………………………………..

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI” ORAZ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE WYKONANEJ PRACY DLA POTRZEB NINIEJSZEGO KONKURSU, ZGODNIE z art.6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.( Dz,U.z 2002 r nr 101, Poz.925 z późniejszymi zmianami)

Data i podpis rodzica

…………………………………………………………………

 

Konkurs historyczny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

„Żałuję tylko jednej rzeczy…”

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą życia Ireny Sendlerowej

 

Regulamin konkursu

§ 1.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

§ 2.

UCZESTNICY:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych województwa śląskiego.

2. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3.

CELE KONKURSU:

1. Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Ireny Sendlerowej.

2. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wpajanie takich wartości, jak życzliwość i bezinteresowność.

4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

6. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

7. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych.

8. Oddanie hołdu postawie i wartościom prezentowanym przez Irenę Sendlerową w 10. rocznicę jej śmierci.

§ 4.

FORMA KONKURSU:

1. Wykonanie prezentacji multimedialnej.

§ 5.

ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH:

1. Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie.

2. Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multime­dialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD w formacie zgodnym z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (Open Office) lub innym możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej.

3. Prezentacja może zawierać do 25 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.

4. Uczeń samodzielnie dokonuje wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością Ireny Sendlerowej.

5. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.

6. Do konkursu należy zgłosić prezentację, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

§ 6.

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC:

Termin dostarczenia prac upływa 16 kwietnia 2018 roku (w poniedziałek), najpóźniej w tym dniu prace konkursowe muszą znaleźć się w Szkole Podstawowej nr 20 w Gliwicach (nie decyduje data stempla pocz­towego).

Prezentację zapisaną na płycie CD/DVD, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, należy przesłać pocztą (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Ul. Jana Śliwki 8

44-100 Gliwice

z dopiskiem „Żałuję tylko jednej rzeczy…” Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą życia Ireny Sendlerowej.

Do prezentacji należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru – zał.1.).

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w jest Szkole Podstawowej nr 20 w Gliwicach jest Agnieszka Müller – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§ 7.

OCENA PRAC:

1. Prezentacje oceni jury powołane przez organizatorów konkursu.

2. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematem,

b) trafność i oryginalność przedstawienia tematu,

c) wartość merytoryczna,

d) walory artystyczne prezentacji,

e) dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu).

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 Szkoły Pod­stawowej nr 20 w Gliwicach www.sp20.zsp10gliwice.pl w dniu 26 kwietnia 2018 roku wraz z informacją o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

§ 8.

NAGRODY:

Fundatorami nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów oraz ich opiekunów są organizatorzy oraz sponsorzy konkursu.

§ 9.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowych (w całości lub we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie dostarczonych danych osobowych.

4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoważne z przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Zał.1. Proszę wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo.

KWESTONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko ucznia …..............................................................................................

2. Tytuł pracy.....................................................................................................................

………………….............……………………………………….………...………………

3. Nazwa i adres szkoły ……...........………………..………………………..……….....

………………….............………………………………………………………..…………

4. Telefon szkoły …....……………….…… e-mail szkoły…….………….…......………

5. Imię i nazwisko nauczyciela ...........……………………………………………..……

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………… …………………………………….

Podpis ucznia Podpis nauczyciela

……………………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna

 

Konkursy plastyczne

X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs pt "Siedem grzechów głównych". Prace powinny obrazować przyczyny i konsekwencje grzechu ( pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo) dla jednostki, grupy kraju. Termin dostarczenia prac do 26 lutego 2018r do nauczyciela plastyki- Beaty Porady.Format i technika dowolna. Dopuszczalne jest łączenie technik pod warunkiem, że malarstwo będzie stanowiło 50 procent płaszczyzny.
Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VII pt"Mój ulubiony sportowiec"- format i technika dowolna. Macie pole do popisu! Ocenię kreatywność i oryginalność a także estetykę dzieła. Prace oddajemy do 16 lutego 2018r.
Beata Porada- nauczyciel plastyki
 

Lampion walentynkowy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU TECHNICZNEGO

„lampion walentynkowy”

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-7

Cele konkursu:

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej,

rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

rozwijanie oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

rozwijanie wrażliwości estetycznej,

stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

rozwijanie zdolności manualnych,

inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych inspirowanych Walentynkami.

Tematem konkursu jest lampion walentynkowy

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie z własnych materiałów jeden lampion walentynkowy, dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

Kryteria oceny:

oryginalność pracy, estetyka i pomysłowość,

użyteczność lampionu i trwałość,

dekoracyjność, kolorystyka,

samodzielność wykonania,

nawiązanie do tradycji walentynkowej,

ogólny wyraz artystyczny,

zgodność pracy z założeniami konkursu,

stopień trudności.

Podpisanie prac:

lampion walentynkowy musi zawierać, przymocowaną w sposób trwały, wizytówkę, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora oraz klasa, do której uczęszcza.

Na uczestników konkursu czekają dyplomy i wysokie oceny cząstkowe z przedmiotu.

Prace należy składać w sali nr 28 do 13 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 lutego 2018 r.

Zapraszam do udziału w konkursie

nauczyciel techniki - Joanna Żuromska

 
Więcej artykułów…