Start Konkursy
Regulamin Konkursu.jpg
Zaproszenie.jpg

101 odsłon twarzy naszej „małej ojczyzny”
w 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

II Wojewódzki konkurs na film
o „naszej małej Ojczyźnie”

II Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Dabrowie Górniczej
w ramach działań promujacych edukację regionalną oraz obchody rocznicy
100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na fabularną etiudę fimową przedstawiajacą dzieje lub wspólczesność najbiższego uczniom regionu lub miasta.

I. Organizator konkursu:

· II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

II. Cele konkursu:

· inspirowanie młodzieży do poznawania walorów krajobrazu i kultury regionu jako „małej ojczyzny”,

· rozbudzanie zainteresowania własnym regionem, historią, tradycjami i kolorytem środowiska lokalnego, w tym faktów i osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,

· kształtowanie postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego własnego regionu,

· zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

· rozwijanie wrażliwości artystycznej młodych ludzi.

III. Przedmiot pracy konkursowej:

· Uczestnicy konkursu przygotowują fabularną etiudę filmową (czas trwania:
do 5–10 min), ukazującą najciekawsze miejsca geograficzne lub związane
z historią regionu, świadczące o jego bogatej przeszłości, kulturze lub tradycjach.

· Treść filmu powinna zawierać fabułę w postaci np.: odwołania do legend lub podań związanych z regionem, wywiadów z ciekawymi ludźmi, relacji ze znaczących wydarzeń, scenek tematycznych odegranych przez młodych aktorów – uczniów, (mile widziane będą przebrania historyczne, regionalne itp.).

· Złożenie nadesłanych prac w całość utworzy kronikę regionu: 101 odsłon twarzy naszej „małej ojczyzny” w 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

· Film zgłaszany do konkursu może być nagrany przy użyciu dostępnego uczestnikom sprzętu (kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego) oraz zrealizowany w dowolnej konwencji (np. reportażu, filmu dokumentalnego, fabularnego itd.).

· Film powinien zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu.

· Prace konkursowe (filmy) należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub pocztą na płycie CD lub DVD, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 listopada 2018 roku. (decyduje data złożenia pracy w sekretariacie szkoły
a nie data stempla pocztowego).

· Filmy powinny być zapisane w formacie .mp4 ( kodek H264 ) lub .wmv. Maksymalna rozdzielczość obrazu może wynosić 1920x1080 pikseli, jednak preferowana rozdzielczość prac to 1280x720. Ścieżkę dźwiękową należy zapisać w standardzie 2.0 ( stereo ).

W przypadku konieczności użycia przez uczestnika innego formatu audio-video, bardzo prosimy o dostarczenie wraz z nośnikiem informacji o zastosowanym kodeku, aby przyspieszyć prace komisji konkursowej.

· Autorem pracy może być jedna osoba lub grupa do 3 osób.

· Zgłaszane do konkursu prace nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie.

· Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem przez uczestnika, że:

1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach lub biorące udział w filmie wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.

2. udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie prac przez organizatora, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia prac i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką, przesyłanie prac innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych prac organizatorowi w celu ich oceny.

3. w przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów, konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody właściciela praw autorskich oraz dołączenie do karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników Konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.

· Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. (zał. 1.)

· Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do akceptacji i respektowania jego regulaminu.

· Prace nie będą uczestnikom zwracane

IV. Ocena prac konkursowych

· Wszystkie prace nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez organizatora.

· Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, jakość, oryginalność, walory artystyczne prac.

· Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r. podczas Młodzieżowego festiwalu filmów o regionie . Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o szczegółach wręczenia nagród.

Adres organizatora:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnicza 17, tel./fax: 32 2615259, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, geografii, sztuki, techniki do opieki nad uczestnikami konkursu i współpracy -

Koordynatorzy konkursu: mgr Margita Brzezinka

mgr Klarysa Sosnowska

/ załącznik nr 1/

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

ZGŁOSZENIE

II Wojewódzki konkurs filmowy:

101 odsłon twarzy naszej „małej ojczyzny”

w 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nazwisko i imię ucznia,…………………………………..………..…………………………..

Tytuł filmu …………………………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa……………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły /adres szkoły ,telefon/…...……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: ……………………………………………………….

Telefon kontaktowy do opiekuna …………………………………………………………….

______________________________________________________________________________________________

UWAGA !

Dołączenie do pracy zgłoszenia rozumiane jest jako akceptowanie postanowień regulaminu

oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) „O ochronie danych osobowych” wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach dydaktycznych oraz statystycznych/ np. zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej organizatora.

Podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego - jego prawnego opiekuna:

………………………… …………………………….

(podpis uczestnika) (podpis prawnego opiekuna)

*W przypadku prac wykonanych przez grupę autorów, każdy z nich powinien wypełnić osobną
Kartę zgłoszenia.

Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

Ryszard Przymus „Polska”

Zapraszamy do udziału

w VII edycji międzyszkolnego konkursu poetyckiego

POWIEDZIEĆ WIERSZEM

pod hasłem „Moja Ojczyzna - Polska”

Cel główny konkursu:

- dostrzeganie piękna kraju ojczystego, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z jego przyrodą, historią, tradycją i wartościami.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci,

- zainteresowanie dzieci poezją,

- odkrywanie młodych talentów,

- postrzeganie i wyrażanie przeżyć językiem poezji,

- stwarzanie możliwości publicznej prezentacji tekstów.

Więcej…

Więcej artykułów…