Start Konkursy
"Wielkanocna kartka okolicznościowa"
Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego
pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego
 1. Główne założenia konkursu.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114.
  41-209 Sosnowiec.
 3. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2019 r. i trwać będzie do 12.04.2019 r.
 4. Temat prac konkursowych: “Wielkanocna kartka okolicznościowa”.
 5. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz 4-8.
 6. Cele konkursu:
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne i techniczne.
 • Kultywowanie zwyczaju obdarowywania się kartkami świątecznymi
  i wysyłania życzeń .
III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi na kartce formatu A5 (złożona kartka formatu A4). Technika wykonania; collage, wycinanka, wyklejanka, grafika, malarstwo.
 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.
 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.
 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 5. Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej kategorii wiekowej.
 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 7. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów
  I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 8. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka (klasa),
 • dokładny adres placówki, telefon, e-mail,
 • imię i nazwisko opiekuna.
 1. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka (wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły).
 2. Prace nie będą zwracane uczestnikom i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 3. Kartka okolicznościowa ma być bez wypisanych życzeń.
 4. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 04.2019 r.na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114
41-209 Sosnowiec
z dopiskiem “Wielkanocna kartka okolicznościowa”.
 1. Koordynatorzy konkursu: Wioletta Różyc ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 2. Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.
Wyniki konkursu i nagrody:
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.04.2019r. na stronie internetowej szkoły.
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.
 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
 4. Jeżeli opiekun życzy sobie podziękowanie za przygotowanie do konkursu i podziękowanie za udział w konkursie dla ucznia, proszę o podanie tej informacji przy metryczce pracy.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia !!!
……………………………………
Data i miejsce
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka
w celach promocyjnych szkoły
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka:………………………………………………….
(imię, nazwisko,)
przez organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Wielkanocna kartka okolicznościowa”, w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr3 w Sosnowcu).
…….…………………………………………
czytelny podpis rodzica

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII
do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
„Symetria w architekturze Sosnowca i jego okolic”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu.

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

3. Pracę należy wykonać indywidualnie.

4. Praca powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
- praca powinna być wykonana w formie zdjęcia przedstawiającego obiekt architektoniczny
(lub jego fragment) położony na  terenie miasta Sosnowca lub miast ościennych, którego
charakterystyczną cechą  jest dowolna symetria,

- zdjęcie powinno mieć format A4 lub większy,

- zdjęcie musi mieć charakter autorski.

5. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę zdjęć.

6. Ocenie podlega:

- zgodność z tematem i wymogami konkursu,

- pomysłowość i oryginalność przesłanej pracy,

- jakość obrazu, estetyka pracy.

7. Szczegółowe informacje: p. M. Socha i p. A.Stępień.

Pracę należy wykonać do 27 marca 2019 r.

 

Zapraszamy do udziału.


Technikum nr 4 Transportowe
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kilińskiego 25
w Sosnowcu

serdecznie zaprasza
Wszystkich Uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych
z Sosnowca i okolic

do udziału w II edycji Konkursu Fotograficznego
o tematyce transportowej
pt. Kolej na Transport

Celem konkursu jest:

♦ popularyzacja środków transportu i zwrócenie uwagi na jej różnorodność (transport kolejowy, lądowy, wodny, powietrzny itp.) oraz dynamiczny rozwój tych gałęzi gospodarki

♦ rozwijanie pasji twórczej wśród uczniów

♦ wspieranie młodych talentów

Regulamin Konkursu Fotograficznego

1. Konkurs trwa od dnia 04 marca 2019 r. do 29 marca 2019.

2. Przystąpienie do konkursu następuje w momencie dostarczenia
do naszej szkoły przygotowanych zdjęć.

3. Uczestnik winien posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
nie kopiować fotografii stworzonych przez inne osoby oraz nie dokonywać obróbki komputerowej zdjęć.

4. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

5. Wszystkie fotografie powinny być wywołane w formacie 15x21.

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, telefon i adres e-mail
oraz nazwisko opiekuna.

7. Prace konkursowe należy składać do p. Cembrzyńskiego w terminie do 26 marca 2018. Zweryfikowane prace zostaną przekazane do organizatora konkursu.

8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
w budynku Technikum nr 4 Transportowego oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym
przez organizatorów
(pod przewodnictwem naszych absolwentów – laureatów wielu konkursów fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim).

2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych i formalnych, które zostały wymienione powyżej.

3. Prace poddane obróbce w programach komputerowych
nie będą oceniane.

4. Nagrody będą przyznawane niezależnie i oddzielnie: miejsce I, II i III oraz wyróżnienia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 kwietnia 2019 r.

6. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż zdjęć
i wręczenie nagród, które nastąpi na uroczystym spotkaniu, o terminie którego poinformujemy w odrębnej informacji.

7. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystywanie jego danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, tj. zamieszczenie w Galerii konkursowej oraz na stronie internetowej Szkoły.

9. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu szkoły (32) 266 07 34.

Wszystkich miłośników kolei serdecznie zapraszamy
na IV Festiwal „Kolej w miniaturze”,
który odbędzie się 16 – 17 marca 2019 w budynku szkoły
Technikum nr 4 Transportowego
przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu

To wielki interaktywny pokaz makiet i modeli kolejowych.
Nauka i zabawa kolejkami dla dużych i małych.

Zachęcamy do pisankowej zabawy

Filia nr 2 - Rudna IV MBP w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych "Pisankowy zawrót głowy". Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin konkursu. Życzymy powodzenia i udanej zabawy.

Regulamin konkursu plastycznego

„Pisankowy zawrót głowy"

Temat konkursu: „Pisankowy zawrót głowy"
Forma pracy: płaska lub przestrzenna w formacie max A4
Technika wykonania projektu: dowolna z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu plastycznego pt. „Pisankowy zawrót głowy" może być każdy uczeń szkoły podstawowej z terenu Sosnowca.
2. Organizatorem konkursu jest Filia nr 2 – Rudna IV Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Gospodarcza 32, 41-214 Sosnowiec.
3. Konkurs rozpoczyna się 4 marca 2019 r., a kończy 8 kwietnia 2019 r.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

1. Popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
2. Kształtowanie umiejętności plastycznych.
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
4. Twórcze spędzanie wolnego czasu.

Zasady konkursu:

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych
• Klasy I-III
• Klasy IV-VIII
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej.
5. Materiał i technika wykonania: dowolna z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.
6. Forma pracy: płaska lub przestrzenna w formacie max A4.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
8. Prace można:
• Przesłać pocztą na adres: Filia nr 2 – Rudna IV Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Gospodarcza 32, 41-214 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Pisankowy zawrót głowy", do dnia 8 kwietnia 2019 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego)
• Dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora
9. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (
załącznik nr 1).
10. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
• Klasa I-III
• Klasa IV-VIII
3. Jury oceniać będzie: pomysłowość, zgodność z tematem, walory artystyczne, kreatywność, a także estetykę i samodzielność wykonania pracy.
4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Filii nr 2 – Rudna IV przy ul. Gospodarczej 32 w terminie 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

Postanowienia końcowe:

1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatorów.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych każdy uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr telefonu 515-041-778.
3. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu: Filii nr 2 – Rudna IV, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 9a, tel. 32 291 28 71 lub mailowo na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej artykułów…