Start Konkursy

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

 

  1. Organizatorem konkursu „POLSKA – MOJA OJCZYZNA” jest Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu.

  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej.

Więcej…

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
POLONISTYCZNO-HISTORYCZNEGO POLSIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizator

W związku z obchodami stulecia niepodległości Szkoła Podstawowa nr 1 w Sosnowcu organizuje konkurs POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za konkurs są:

mgr Agata Wasyliszyn-Sztaba Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Radosław Sobala Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Celem konkursu jest:

a) włączenie szkół do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

b) poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski, a także przypomnienie sylwetek bohaterów narodowych;

c) zainteresowanie uczniów tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową;

d) podniesienie świadomości narodowej;

e) upowszechnienie wiedzy o okolicznościach powstania hymnu narodowego, jego autorze i postaciach historycznych pojawiających się w tekście;

f) przypomnienie najważniejszych wydarzeń z historii Polski, które stanowiły świadectwo niezłomności ducha narodowego, wiary w odzyskanie wolności.

3. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie indywidualnie bądź w dwuosobowej grupie.

4. Zadania i wymogi konkursowe

Zadaniem uczestników jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na platformie Kahoot! oraz za pomocą kodów QR.

Uczniowie powinni wykazać się znajomością:

a) dat, wydarzeń i bohaterów historii Polski od roku 1772-1918:

najważniejsze fakty związane z rozbiorami Polski, powstaniami narodowymi, data rozpoczęcia pierwszej wojny światowej, odzyskania przez Polskę niepodległości, najważniejsze daty bitew I wojny światowej. Postacie: Tadeusz Kościuszko, Stanisław August Poniatowski, przywódcy, dyktatorzy powstań narodowych oraz Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Aleksy Bień

b) hymnu narodowego, jego budowy, okoliczności powstania, autora

c) polskich pieśni patriotycznych („Przybyli ułani pod okienko”, „My, Pierwsza Brygada”, „Rota”, „Piechota, szara piechota”)

Konkurs przebiegał będzie w następujących kategoriach wiekowych:

Klasy IV-VI

Klasy VII-VIII

Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie indywidualnie bądź w dwuosobowej grupie.

5. Terminy:

  • Konkurs odbędzie się 27.11.2018 r. o godz.11.30 w Szkole Podstawowej nr 1w Sosnowcu.

· Zgłoszenia prosimy przesłać mailem do 20 listopada 2018r. na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

· Rozdanie nagród laureatom odbędzie się w dniu konkursu.

6. Kontakt:

Agata Wasyliszyn-Sztaba Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Radosław Sobala Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7. Metryczka

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika (uczestników)

Szkoła

Nauczyciel (opiekun)

Tytuł pracy

II Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie”

regulamin konkursów fotograficznego i literackiego

Białystok 2018

ORGANIZATORZY

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku

I. CELE

1. Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii i literatury.

2. Rozwijanie zainteresowań podróżniczych dzieci i młodzieży.

3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczestników festiwalu.

4. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

5. Prezentowanie i konfrontowanie artystycznych zdolności uczestników konkursów.

II. TEMATYKA

Tematyka konkursów dotyczy podróży we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowanej sensu stricte jako wyprawy, zwiedzania połączonego z opisem walorów przyrodniczych i kulturowych, jak i wędrówki symbolicznej - metafizycznej podróży przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu sensu życia.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE

1. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do obu konkursów przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne.

2. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach.

3. Terminy:

a) konkurs literacki - termin złożenia prac upływa 13.07.2018 r.

b) konkurs fotograficzny - termin złożenia prac upływa 17.08.2018 r.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów odbędzie się 29.09.2018 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku (ul. Warszawska 79 a).

Program podsumowania oraz informacje o wydarzeniach towarzyszących zostaną podane do wiadomości w komunikacie z wynikami konkursów.

4. Szczegółowy regulamin każdego z konkursów znajduje się odpowiednio w załącznikach:

a) konkurs literacki – załącznik nr 1,

b) konkurs fotograficzny– załącznik nr 2.

IV. OCENA PRAC

1. Konkursy są jednoetapowe.

2. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję składającą się ze specjalistów z dziedziny literatury i fotografii.

3. Komisja dokona oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych.

4. Kryteria oceny:

a) prac fotograficznych:

- zgodność z tematem konkursu,

- oryginalne ujęcie zagadnienia,

- samodzielność wykonania pracy,

- estetyka wykonania pracy,

b) prac literackich:

- zgodność z tematem konkursu,

- oryginalne ujęcie zagadnienia,

- poprawność stylistyczno-językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,

- samodzielność wykonania pracy,

- ogólny wyraz artystyczny.

5. Prace niespełniające warunków regulaminów nie będą oceniane.

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. NAGRODY

W obu konkursach, w każdej kategorii wiekowej, zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Komisja ma prawo dokonać innego podziału nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do Organizatora.

3. Prace literackie nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

4. Prace fotograficzne nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście do dnia 31.10.2018 r.

5. Nagrody należy odebrać do dnia 31.10.2018 r. Istnieje możliwość przesłania nagrody na koszt odbiorcy. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach nadesłanych prac
w całości lub fragmentach w celach promocyjnych.

7. Złożenie prac i kart zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminów, zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursów .

8. Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają:

Edyta Andruszewicz, Dominika Chojnacka-Jamiołkowska, Magdalena Szeląg - Dział Organizacji Imprez, tel. 85 732 79 49, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.mdk.bialystok.pl

załącznik nr 1

Regulamin konkursu literackiego „(Pod)różne historie”

1. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość uczestników, przy czym każda praca musi być napisana indywidualnie.

2. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego).

3. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu – tj. opisywać, miejsca, ludzi, symbole związane z podróżowaniem – rozumianym dosłownie lub w przenośni.

Do konkursu przyjmujemy prace pisane prozą w formie: reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika itp.

4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę o objętości do 4 stron napisanych czcionką Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5. Pracę należy opatrzyć wyłącznie godłem lub pseudonimem autora oraz informacją, do której kategorii wiekowej należy. To samo godło/pseudonim powinno znajdować się na karcie zgłoszenia.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 13.07.2018 r.:

· wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora: www.mdk.bialystok.pl - w zakładce konkursy/interdyscyplinarne /(Pod)różne historie,

· dostarczyć lub przesłać w kopercie pracę opatrzoną godłem, wydrukowaną w trzech egzemplarzach na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok

z dopiskiem: „(Pod)różne historie” – konkurs literacki.

· do pracy należy dołączyć jej kopię na nośniku elektronicznym (również opisaną samym godłem) lub przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: 8 – 11 lat

II kategoria: 12 – 15 lat

III kategoria: 16 – 21 lat

Liczy się wiek uczestnika w momencie wysyłania zgłoszenia. W każdej z kategorii mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory własne, które wcześniej nie zostały nagrodzone w innych konkursach

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłana na adres e-mailowy opiekuna.

9. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 29.09.2018 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Program podsumowania zostanie podany w komunikacie pokonkursowym.

załącznik nr 2

Regulamin konkursu fotograficznego „(Pod)różne historie”

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu pięć prac o tematyce podróżniczej. Zestaw (nie więcej niż 3 zdjęcia) liczony jest jako jedna praca.

2.Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego).

3. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu – tj. obrazować miejsca, ludzi, symbole związane z podróżowaniem – rozumianym dosłownie lub w przenośni.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 17.08.2018 r.:

· wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora: www.mdk.bialystok.pl - w zakładce konkursy/interdyscyplinarne /(Pod)różne historie,

· dostarczyć odbitki lub wydruki prac na papierze fotograficznym, w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm, na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok

z dopiskiem: „(Pod)różne historie” – konkurs fotograficzny.

Każda z prac powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, kategorią wiekową oraz nazwą placówki, tytułem lub numerem zdjęcia/zestawu.

· prace należy złożyć także na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (minimalne wymagania: rozmiar dłuższego boku przekraczający 3000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, format pliku: jpg, tif lub png). Plik należy opisać wg wzoru: kategoria_nazwisko_imię_numer pracy/zestawu

5. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: 8 – 11 lat

II kategoria: 12 – 15 lat

III kategoria: 16 – 21 lat

Liczy się wiek uczestnika w momencie wysyłania zgłoszenia. W każdej z kategorii mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl i przesłana na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy opiekuna.

8. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 29.09.2018 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Program podsumowania zostanie podany w komunikacie pokonkursowym.

‘’Piękna nasza Polska cała’’

Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu

Ul. Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec

Telefon 32 290 95 87

2. Koordynator Ewa Dymowska, Katarzyna Pilarek 509 670 977

3. Miejsce nadsyłania prac Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu.

4. Cele konkursu

· Pogłębianie świadomości regionalnej

· Promowanie dokonania Zagłębia i Zagłębiaków podczas 100 lat niepodległej Ojczyzny

· Pogłębianie wiedzy o regionie

5. Adresaci konkursu/ uczniowie klas 4- 6 szkoły podstawowej/ i/ uczniowie klas 2- 3 gimnazjum/.

6. Termin nadsyłania prac 31.05.2018. Rozstrzygnięcie konkursu do 15.06.2018 i nazwiska nagrodzonych umieszczone na stronie szkoły.

7. Prosimy o wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dokonania Zagłębiaków w różnych dziedzinach życia. Praca może być wykonana dowolną techniką na formacie kartki A-3.

8. Na odwrocie pracy dołączamy czytelny / pismem drukowanym opis/ załącznik 1

A/ imię nazwisko, klasa, wiek ucznia

B/ adres, telefon, email szkoły

C/ imię nazwisko opiekuna

9. Oświadczenie rodziców/ opiekunów/ załącznik 2

Załącznik 1

A/ imię nazwisko, klasa, wiek ucznia

B/ adres, telefon, email szkoły

C/ imię nazwisko opiekuna

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….

W organizowanym przez SP nr 36 w Sosnowcu konkursie ‘’Piękna nasza Polska cała’’

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………

II.

Nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna:

…………………………………………………………………………………………….

III.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z organizacją przez SP nr 36 w Sosnowcu konkursu ‘’Piękna nasza Polska cała’’ oraz ogłoszenia wyników konkursu i realizowania działalności statutowej organizatora konkursu, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2016,poz.992-tekst jednolity).

IV.

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny został poinformowany, iż :

1. Legitymuje się prawem dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o pkt 6 regulaminu konkursu ‘’Piękna nasza Polska cała’’

3.Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza publicznym podaniem imienia i nazwiska dziecka jako ewentualnego laureata konkursu.

Sosnowiec, dnia. …………………….. …………………………………………………

(Czytelny podpis przedstawiciela

ustawowego/ prawnego opiekuna)

Więcej artykułów…