Start Konkursy
http://www.opp1.sosnowiec.ehost.pl/index.php/miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-inne-spojrzenie/149-regulamin-17-edycji-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego-inne-spojrzenie

IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z klas I – IV.
Chcemy zachęcić wszystkie dzieci do wspólnej zabawy rozwijającej zdolności plastyczne oraz przybliżyć tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku tematem naszego konkursu jest:
„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

Warunki konkursu

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane przez dzieci samodzielnie techniką przestrzenną z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego. Każda szkoła wyrażająca chęć udziału w zabawie może przesłać od 1 do 10 prac. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym):

- imię i nazwisko autora;
- klasa;
- adres placówki delegującej, telefon, mail;
- imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;
- pieczątka placówki delegującej

Kryteria oceny:
- jakość artystyczna wykonanej pracy

- oryginalność pomysłu
- ogólne wrażenie artystyczne
- materiały i technika wykonania

Miejsce organizacji konkursu: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu, ul. Grabowa 2, telefon 322999004

Organizatorzy:

Daria Niedzielska – Fuhrmann tel. 502 211 598

Barbara Targowska

Termin składania prac do 15.12. 2018 roku, o rozstrzygnięciu konkursu szkoły zostaną powiadomione drogą telefoniczną. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznając atrakcyjne nagrody, dyplomy i podziękowania. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

Załącznik nr 1


ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.


I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

.................................................................... (imię i nazwisko) w Konkursie

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.).

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

………………………………………

Miejscowość i data

………………………………………….

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Więcej artykułów…