Start Konkursy

‘’Piękna nasza Polska cała’’

Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu

Ul. Czołgistów 12, 41-216 Sosnowiec

Telefon 32 290 95 87

2. Koordynator Ewa Dymowska, Katarzyna Pilarek 509 670 977

3. Miejsce nadsyłania prac Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu.

4. Cele konkursu

· Pogłębianie świadomości regionalnej

· Promowanie dokonania Zagłębia i Zagłębiaków podczas 100 lat niepodległej Ojczyzny

· Pogłębianie wiedzy o regionie

5. Adresaci konkursu/ uczniowie klas 4- 6 szkoły podstawowej/ i/ uczniowie klas 2- 3 gimnazjum/.

6. Termin nadsyłania prac 31.05.2018. Rozstrzygnięcie konkursu do 15.06.2018 i nazwiska nagrodzonych umieszczone na stronie szkoły.

7. Prosimy o wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dokonania Zagłębiaków w różnych dziedzinach życia. Praca może być wykonana dowolną techniką na formacie kartki A-3.

8. Na odwrocie pracy dołączamy czytelny / pismem drukowanym opis/ załącznik 1

A/ imię nazwisko, klasa, wiek ucznia

B/ adres, telefon, email szkoły

C/ imię nazwisko opiekuna

9. Oświadczenie rodziców/ opiekunów/ załącznik 2

Załącznik 1

A/ imię nazwisko, klasa, wiek ucznia

B/ adres, telefon, email szkoły

C/ imię nazwisko opiekuna

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….

W organizowanym przez SP nr 36 w Sosnowcu konkursie ‘’Piękna nasza Polska cała’’

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………

II.

Nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna:

…………………………………………………………………………………………….

III.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z organizacją przez SP nr 36 w Sosnowcu konkursu ‘’Piękna nasza Polska cała’’ oraz ogłoszenia wyników konkursu i realizowania działalności statutowej organizatora konkursu, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2016,poz.992-tekst jednolity).

IV.

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny został poinformowany, iż :

1. Legitymuje się prawem dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o pkt 6 regulaminu konkursu ‘’Piękna nasza Polska cała’’

3.Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza publicznym podaniem imienia i nazwiska dziecka jako ewentualnego laureata konkursu.

Sosnowiec, dnia. …………………….. …………………………………………………

(Czytelny podpis przedstawiciela

ustawowego/ prawnego opiekuna)

Regulamin

Konkursu historycznego

DZIEJE KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO

Organizatorzy:

Stowarzyszenie – Księstwo Siewierskie

Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Cele konkursu:

- promowanie walorów krajoznawczo- historycznych terenów dawnego Księstwa Siewierskiego

- pogłębianie wiedzy o regionie

- wzmacnianie patriotyzmu lokalnego mieszkańców

- odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów dzieci i młodzieży,

Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych

- młodzież gimnazjalna

- młodzież pogimnazjalna

Kategorie:

- klasy I-III szkoły podstawowej – Konkurs plastyczny „Zabytki Księstwa Siewierskiego w wyobraźni dziecięcej”

o praca plastyczna przedstawiająca dowolnie wybrany zabytek znajdujący się w granicach byłego Księstwa Siewierskiego, widziany oczami dziecka, w czasach jego największej świetności

o technika dowolna

o format pracy A3

o kryteria oceny: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, wartość artystyczna , estetyka, pomysłowość

o pracę plastyczną wraz z metryczką (zał. 1) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (zał 2) należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gmin Siewierz, ul .Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, z dopiskiem „ Regionalny konkurs plastyczny”

- klasy IV-VI szkoły podstawowej – Konkurs wiedzy „Dzieje Księstwa Siewierskiego”

  • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
  • test pisemny sprawdzający wiedzę na temat Księstwa Siewierskiego odbędzie się w dniu 30.05.2018 (godzina zostanie podana w późniejszym terminie) w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a
  • literatura:

- zakres materiału obejmuje wiadomości dotyczące dziejów księstwa Siewierskiego:

§ Żelazny Krystian Zbigniew, Księstwo Siewierskie. Prawo i Ustrój, a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego, Katowice 2016, wyd. Śląsk

Rozdz. I: Dzieje Terra Sevior do 1443 roku s. 19-37;

Rozdz. II: Sprzedaż Księstwa Siewierskiego w 1443 roku oraz późniejsze zrzeczenie się praw do niego przez władcę Królestwa Czeskiego , s. 39-49;

Aneks: Poczet książąt siewierskich, s. 159-172

§ Korusiewicz Stanisław, Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do roku 1990, Piekary Śląskie 1990, Oficyna Wydawnicza Aquarius

Rozdz.: Księstwo Siewierskie - biskupi okres Siewierza, s. 25-30, 68-83;

Rozdz.: Siewierz w Koronie Rzeczypospolitej [1792-1795]

pod okupacją pruską [1795-1807] i w Księstwie Warszawskim, s. 107-112;

§ Artur Rok: Dzieje zamku w Siewierzu. Krótki zarys historii i architektury, wyd. Fundacja „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego, Siewierz 2011

- Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu zamku w Siewierzu. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, uczniowie z opiekunami spacerem przejdą na zamek , ul. Tadeusza Kościuszki w Siewierzu, gdzie dodatkowo planowane jest zwiedzanie z przewodnikiem.

- Klasa VII-XII (pozostałe klasy gimnazjalne, klasy VII, szkoły ponadgimnazjalne)

- W konkursie przewidywane są dwa etapy:

§ I etap – test pisemny odbędzie się 30.05.2018 o godz. …. (godzina zostanie podana w późniejszym terminie) w Miejsko Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2

§ II etap (finał) – 10 uczniów, zdobywców największej liczby punktów z testu weźmie udział w ścisłym finale. Konkurs finałowy zostanie przeprowadzony zostanie w tym samym dniu w formie ustnej na Zamku Książęcym w Siewierzu, po sprawdzeniu prac pisemnych, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą.

§ Żelazny Krystian Zbigniew, Księstwo Siewierskie. Prawo i Ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego, Katowice 2016, wyd. Śląsk

§ Artur Rok: Dzieje zamku w Siewierzu. Krótki zarys historii i architektury, wyd. Fundacja „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego, Siewierz 2011

§ Korusiewicz Stanisław, Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do roku 1990, Piekary Śląskie 1990, Oficyna Wydawnicza Aquarius

Rozdz.: Księstwo Siewierskie - biskupi okres Siewierza, s. 25-30, s. 68-83;

Rozdz.: Siewierz w Koronie Rzeczypospolitej [1792-1795]

pod okupacją pruską [1795-1807] i w Księstwie Warszawskim, s. 107-112;

§ Siewierz, Czeladź, Koziegłowy : studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka, Katowice 1994, Muzeum Śląskie

Rozdział: Miasta Ziemi Siewierskiej wobec wojen XVII i XVIII w. s. 381-391.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, uczniowie z opiekunami spacerem przejdą na zamek, ul. Tadeusza Kościuszki w Siewierzu, gdzie dodatkowo planowane jest zwiedzanie z przewodnikiem.

Warunki udziału w konkursie:

1. Warunkiem udziału w konkursie plastycznym jest przesłanie prac plastycznych na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz z dopiskiem: „ Regionalny konkurs plastyczny” do dnia 25.05.2018. O wynikach konkursu i terminie wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Warunkiem udziału w konkursach wiedzowych jest zapoznanie się ze wskazaną literaturą przedmiotu. Wymagane fragmenty przedmiotu są dostępne na stronie: www.siewierz.pl w zakładce Turystyka.

3. Uczestników konkursów wiedzowych w poszczególnych kategoriach wiekowych wraz z podaniem imion i nazwisk uczniów, nazwy szkoły, klasy, imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka zgłaszają do dnia 28.05.2018 na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Place plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu ich prezentacji pokonkursowej.

6. Werdykt jury jest ostateczny.

7. Uroczysty rozdanie nagród odbędzie się na zamku podczas Dni Ziemi Siewierskiej.

8. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu historycznego

DZIEJE KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO

Karta zgłoszenia uczestników konkursu historycznego „Dzieje Księstwa Siewierskiego”

1. ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa)

2. ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa)

3. ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa)

4. ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa)

5. ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa)

6. ………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

(nazwa, adres, telefon szkoły)

dane opiekuna

……………………………………………………………………………(imię i nazwisko)

Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

dla celów przeprowadzenia konkursu historycznego „Dzieje Księstwa Siewierskiego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie – Księstwo Siewierskie, Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

……………………………………… ……………………………………..

miejscowość i data podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka Oświadczam,

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z uczestnictwem w konkursie historycznym „Dzieje Księstwa Siewierskiego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie – Księstwo Siewierskie, Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki .

……………………………………… ……………………………………..

miejscowość i data podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Międzyszkolny konkurs historyczno – informatyczny:

„Dla Ojczyzny

Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu

zaprasza uczniów klas VI -VII szkoły podstawowej

do udziału w

Międzyszkolnym konkursie historyczno – informatycznym

„Dla Ojczyzny”

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej.

Ø uczniowie przygotowują prezentację multimedialną na temat wydarzeń i postaci historycznych, które przyczyniły się do odzyskania prze Polskę niepodległości w okresie od 1795 do 1918 roku.

Ø prezentacje należy wykonać w programie: MSOffice PowerPoint lub OpenOffice Impress.

Ø prezentacja powinna zawierać maksymalnie 25 slajdów (min 10 slajdów)

prace nie mogą być pracami, które wcześniej były publikowane lub nagradzane.

Ø w pracach należy zamieścić spis materiałów źródłowych wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji (końcowe slajdy).

Ø plik muzyczny wykorzystany w prezentacji musi być dołączony dodatkowo do e-maila.

Ø z pracą należy przesłać jako załącznik wypełnianą metryczkę (zeskanowany obraz), lub wkleić ją jako ostatni slajd.

Ø Prace proszę przesyłać pocztą na adres szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 11 maja 2018r.

2. Celem konkursu jest:

Ø Rozwijanie zainteresowań historycznych.

Ø Poznawanie i rozpowszechnianie historii Polski

Ø Rozwijanie umiejętności wykorzystania środków masowego przekazu.

Ø Podnoszenie umiejętności informatycznych

3. Liczba uczestników – maksymalnie 2 osoby ze szkoły. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

4. Na wynik konkursu składa się suma punktów uzyskanych za prezentację multimedialną w której oceniane będą:

Ø oryginalność pomysłu

Ø treść prezentacji

Ø umiejętność posługiwania się programem

Ø ogólne wrażenie

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dn. 15 maja 2018 r. O wynikach konkursu opiekunowie laureatów będą powiadomieni pocztą elektroniczną

6. Dla laureatów przewidziane nagrody i dyplomy.

Zapraszamy!!!

Organizatorzy konkursu:

mgr Piotr Wójcik

mgr Konar Krzysztof

Kolejny konkurs plastyczny:
"Ważne wydarzenia z historii Polski w komiksie" dla klas IV - VII, Zakres historyczny powinien się mieścić w okresie od 1918r. do 2018r.Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 5, maksymalnie 6 stron/ plansz A4 ( jednostronnie). Uczniowie mogą wykonać prace indywidualnie lub w zespołach ( maksymalnie trzyosobowych). Technika wykonania prac: rysunek , malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Na odwrocie ostatniej strony należy umieścić metryczkę: tytuł pracy, informacje o autorze lub zespole ( imię , nazwisko autora, klasa, telefon, adres mailowy, adres szkoły imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna) Prace dostarczyć do 23 maja do nauczyciela plastyki.

Więcej artykułów…