Start Konkursy

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu poetyckiego dla klas I-III

„Moja Ojczyzna – Polska” organizowanego przez SP 19 we współpracy z MBP Filia nr 20


Na konkurs nadesłano 14 wierszy z 6 szkół podstawowych, których autorami byli uczniowie klas 2 i 3.
Jury w składzie:

D. Oleszczuk, I. Modzelewska, M. Holka, P.Siębor – bibliotekarze z MBP nr 20
D. Bucka, E.Geca, U. Grzyb, R.Rempała, J. Szromek - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
L. Laskowska - nauczycielka języka polskiego

dokonało ich oceny.
Każdy z jurorów typował dwa wiersze.

W końcowym podsumowaniu uzyskano następujące lokaty i wyróżnienia:

I miejsce - Dorota Błońska SP nr 6

II miejsce - Michalina Feler SP nr 12

Weronika Jagieła SP nr 6

III miejsce - Filip Krajewski SP nr 10

Wyróżnienia - Michał Sonik SP nr 10

Igor Hopcia SP nr 12

Na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz podziękowań opiekunom

i uczestnikom konkursu zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 20 przy ul. Piłsudskiego 27

w dn.20 listopada o godz.14.00. *

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swojego utworu (jego odczytanie bądź recytację) przed zgromadzoną publicznością.

Nagrodzone wiersze będą wystawione w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 20,

w okresie od 15do 30 listopada.


GRATULUJEMY I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

W imieniu zespołu nauczycieli ed. wczesnoszkolnej SP 19

Jolanta Bocheńska

* Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na uroczystości rozdania nagród do dn.19 kwietnia 2016 r. drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

KONKURS HISTORYCZNY

Szanowni Państwo,

Zachęcamy serdecznie do udziału Państwa uczniów w konkursie historycznym „Zapomniane miejsca Lubelszczyzny" organizowanym przez młodzież Akademii Młodzieżowej działającej w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jest on adresowany do wszystkich uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości własnej tożsamości poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy na temat lokalnej historii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych oraz zmiana nastawienia do nauki historii.

Zasady konkursu:

• Konkurs polega na rozwiązaniu 6 zagadek historycznych zawartych w krótkich filmach nagranych przez młodzież z Akademii Młodzieżowej. 
• Filmy będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku oraz na kanale Telewizji Akademii Młodzieżowej na Youtube co dwa dni. Pierwszy z nich pojawi się 19 listopada 2018 r. o godz. 20.00., ostatni 29 listopada 2018 r. o godz. 20.00.
• Wygrywa ten, kto w najkrótszym czasie dobrze rozwiąże wszystkie zagadki filmowe.
• Do wygrania 3 nagrody w postaci kart podarunkowych do wykorzystania na materiały edukacyjne w sklepach sieci Empik

1 nagroda o wartości 700 zł
2 nagroda o wartości 550 zł
3 nagroda o wartości 350 zł 

Proponowany przez nas konkurs historyczny to ciekawa propozycja dla Państwa uczniów. Zachęcamy, a jednocześnie prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

Więcej szczegółów mogą dowiedzieć się Państwo na stronie internetowej

www.konkurs-historyczny.akademiamlodziezowa.pl

oraz dzwoniąc pod numer tel. 512 440 046.

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu (
pobierz)
2. Plakat konkursu (
pobierz)

---------------------------- 

Kinga Ozga
Akademia Młodzieżowa
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: 512 440 046

REGULAMIN KONKURSU

NA BOŻONARODZENIOWĄ BOMBKĘ

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”, ul Parkowa 25, 41-500 Chorzów, tel. 32 450 27 04 do 06, 32 241 07 18

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych.

3. Celem konkursu jest:

- poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt Bożego Narodzenia oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia w kulturze polskiej,

- poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu,

- rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących
do wzorów regionalnych,

- rozwój wrażliwości estetycznej uczestników.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla:

a. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych działających
na terenie województwa śląskiego;

b. podopiecznych pracowni artystycznych, domów kultury, świetlic działających na terenie województwa śląskiego.

 1. Konkurs polegać będzie na wykonaniu bombki świątecznej, własnego projektu, dowolną techniką (w przypadku bombek szklanych, prosimy o odpowiedne zabezpieczenie, bombki potłuczone nie będą brały udziału w konkursie).
 2. Autorem bombki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.
 3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica/ opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych

w Regulaminie.

 1. W przypadku nie dołączenia danych praca nie będzie oceniana przez jury.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników konkursu powinny należeć do Uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.

12. Organizator nie dopuszcza prac zakupionych, pozyskanych, jak również wytworzonych przed terminem ogłoszenia konkursu.

13. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs, przechodzą na własność Organizotora i nie będą zwracane Uczestnikowi.

III. Termin i warunki dostarczenia prac:

1. Termin dostarczenia prac upływa 30 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu)

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 2. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na bombkę świąteczną” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

IV. Zasady oceny i przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Dyrektora Muzeum „Górnoślaski Park Etnograficzny w Chorzowie” Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 5. Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę pracy, nawiązanie do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych.
 6. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

I. klasy I-III

II. klasy IV-VIII i gimnazjum

III. licea

7. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na stronie internetowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie” (http://muzeumgpe-chorzow.pl/)

8. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16 grudnia 2018 r. w siedzibie Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów w trakcie imprezy „Śląsko Wilijo”.

V. Ustalenia dodatkowe

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie do swoich prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego na bombkę świąteczną

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek/ klasa

Rodzic/ opiekun prawny dziecka

Kontakt do rodzica i opiekuna

(nr. telefonu, e-mail)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby bazy danych konkursu.

…………………………………… ……..………………………………

Podpis uczestnika Podpis rodzica/opiekuna prawnego

KONKURS HISTORYCZNO – PLASTYCZNY

„ZABYTKI SAKRALNE SOSNOWCA”

VII EDYCJA

„Najstarsze sosnowieckie kościoły i kapliczki” konkurs plastyczny

„Najstarsze sosnowieckie nekropolie –

Ci, którzy oddali życie za Ojczyznę”

konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.

2. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w każdym z konkursów lub dowolnie wybranym. Proponujemy:

ž konkurs plastyczny,

ž konkurs fotograficzny.

3. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

3. Celem konkursu jest:

ž rozwijanie zainteresowań uczniów ich „małą ojczyzną”,

ž rozwijanie zdolności i umiejętności artystycznych uczniów,

ž pogłębienie wiedzy na temat zabytków naszego miasta, szczególnie sakralnych.

4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu, ul. Jedności 7, telefon 32 263 84 22.

Nauczyciele odpowiedzialni: M. Paciej, M. Woźniak – Kutek.

5. Terminy nadsyłania prac (konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny) – 30 listopada 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – na początku grudnia. O dokładnym terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie nagrodzonych uczniów i szkoły.

Prace prosimy kierować na adres szkoły z dopiskiem - konkurs „Zabytki sakralne Sosnowca” lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

6. Na uczniów czekają atrakcyjne nagrody, dyplomy, dla opiekunów podziękowania.

7. Prace uczestników konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły wraz z danymi autora (imię, nazwisko, szkoła).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

8. Regulaminy każdego konkursu dołączamy poniżej.

9. Zalecana literatura: Z. Studencki, M. Śmiałek, M. Węcel: Sosnowiec na dawnej widokówce, Sosnowiec 2010r.

Zapraszamy do udziału w konkursach !

Organizatorzy: Dyrektor Szkoły

mgr M. Paciej mgr Mariusz Musiał

mgr M. Woźniak – Kutek

KONKURS PLASTYCZNY

„Najstarsze sosnowieckie kościoły i kapliczki”

1. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną (technika dowolna, ale praca nie może być przestrzenna), której tematem będzie wybrany obiekt sakralny Sosnowca (kapliczka lub kościół). Praca powinna być wykonana w formacie A3.

2. Prace są indywidualne.

3. Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018r. Prace prosimy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 13, 41 – 200 Sosnowiec ul. Jedności 7, z dopiskiem - konkurs plastyczny „Zabytki sakralne Sosnowca” lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Prace nie są zwracane.

4. Kryteria oceny prac:

ž pomysł,

ž wkład pracy ucznia,

ž wartość artystyczna pracy,

ž estetyka pracy i staranność wykonania.

5. Każda praca powinna zostać opatrzona informacją (dołączoną do pracy) oraz podpisanym oświadczeniem wg wzoru (załącznik nr1).

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Najstarsze sosnowieckie nekropolie -

Ci, którzy oddali życie za Ojczyznę”

1. Każdy uczeń biorący udział w konkursie, przygotowuje 1 zdjęcie wybranego obiektu w formacie 15x21. Praca powinna przedstawiać wybrany zabytkowy nagrobek/pomnik poświęcony uczestnikom walk o niepodległą Polskę w XIX lub XX wieku.

2. Prace są indywidualne.

3. Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018r. Prace prosimy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 13, 41 – 200 Sosnowiec ul. Jedności 7, z dopiskiem - konkurs fotograficzny „Zabytki sakralne Sosnowca” lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Prace nie są zwracane.

4. Kryteria oceny prac:

ž pomysł,

ž wartość artystyczna pracy,

ž oryginalne ujęcie tematu,

ž umiejętności fotograficzne ucznia.

5. Każde zdjęcie powinno zostać opatrzone informacją (dołączoną do pracy) oraz podpisanym oświadczeniem wg wzoru (załącznik nr1).

Załącznik nr1

(opis prac plastycznych i fotograficznych – wzór)

Tytuł pracy

Autor (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Nauczyciel (opiekun)

Szkoła (adres)

Telefon kontaktowy

Zgoda rodzica /opiekuna uczestnika konkursu

na przetwarzanie i publikacje danych osobowych.

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka oraz na wykorzystanie jego wizerunku na stronie szkoły w związku z udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Historyczno – Plastycznym „Zabytki sakralne Sosnowca” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych umieszczo­nych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz zostałem poinfor­mowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Więcej artykułów…