Start Konkursy

Zespół Szkół Ogólnokształcących

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

ogłasza

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o życiu

i działalności Tadeusza Kościuszki

TEMATYKA KONKURSU:

Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka”

KATEGORIE:

1. Konkurs wiedzy o życiu i działalności T. Kościuszki

2. Praca plastyczna

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjów i siódmych klas szkół podstawowych województwa śląskiego.

CELE KONKURSU:

1. Popularyzacja postaci Tadeusza Kościuszki i głoszonych przez niego uniwersalnych, ponadczasowych idei.

2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.

3. Rozwijanie plastycznych uzdolnień młodzieży.

4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej młodzieży i kształtowanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy.

5. Promocja talentów.

6. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży.

7. Integracja młodzieży z województwa śląskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość życia

i działalności Tadeusza Kościuszki.

Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach konkursu!

KATEGORIA:

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁANOŚCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Motto: Kto się boi Maciejowic, nie będzie miał Racławic.

J. Piłsudski

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych

i uczniów klas siódmych szkoły podstawowej województwa śląskiego.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Konkurs wiedzy składa się z etapu szkolnego (część pisemna) i wojewódzkiego (część ustna – finał).

ETAP SZKOLNY

1. Do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba uczestników z każdej szkoły województwa śląskiego (gimnazjum i siódme klasy szkoły podstawowej).

2. Etap szkolny składa się z pisemnego testu, który organizator przesyła do szkoły drogą elektroniczną, zgodnie z harmonogramem.

Test zostanie przeprowadzony 26 kwietnia 2018 r.

3. Test, składający się z 30 pytań, będzie sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu życia i działalności Tadeusza Kościuszki.

4. Nauczyciel – organizator etapu szkolnego jest zobowiązany do powielenia testu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy oraz przeprowadzenia testu w warunkach zapewniających samodzielną pracę ucznia.

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego arkusz testu należy przesłać pocztą do organizatora konkursu w tym samym dniu, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach

ul. Mickiewicza 6-8

Mysłowice 41-400

z dopiskiem „Konkurs – Kościuszko”.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kosciuszko.pl w zakładce „Szkoła” – „Biblioteka” – „Konkursy”. Szkoła, której uczniowie zakwalifikują się do finału, zostanie powiadomiona drogą elektroniczną.

5. Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów gimnazjum i siódmych klas szkoły podstawowej, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali najlepsze wyniki.

FINAŁ

1. Finał zostanie przeprowadzony 6 czerwca 2018r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach.

2. Finał zostanie przeprowadzony w formie turnieju pytań.

Dziesięciu uczniów gimnazjum i siódmych klas szkoły podstawowej zakwalifikowanych do finału, będzie odpowiadać na pytania Komisji Konkursowej w trzech rundach. Pytania zostaną przez uczniów wylosowane z puli pytań konkursowych. W wypadku uzyskania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka w postaci dodatkowych rund pytań.

ZALECANA LITERATURA

PRACE ZWARTE:

1. A. Zahorski, Naczelnik w sukmanie, Kraków 1990

2. B. Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1745-1817, Warszawa 1991.

ARTYKUŁY

1. L. Ratajczak ,Kalendarium życia i działalności Tadeusza Kościuszki, [w:]Niepodległość i Pamięć , Tom 3 ( 1996), nr 1 (5) , s.7-52 - do pobrania na stronie LO

Artykuły z czasopisma Mówią wieki , nr 8 (691) 2017 :

2. B. Blakeslee, Pułkownik Tadeusz Kościuszko ratuje klucz do Ameryki. Rzecz o naczelnym inżynierze West Point,[w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 16-19

3. J. S. Pula, Tadeusz Kościuszko w amerykańskiej pamięci historycznej, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 20-23

4. R. Čepaitienė, Tadeusz Kościuszko w pamięci Litwinów, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 24- 27

5. A. Trafimczyk, Białoruskie ślady Tadeusza Kościuszki, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 28-31

6. W. Kalwat, W Obronie konstytucji, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 32-35

7. W. Kalwat, Racławickie zwycięstwo, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 36-40

8. M. Szukała, Reforma kościuszkowska, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 41-43

9. B. Borucki, Naczelnik i starozakonni, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 44-47

10. I. Rusinowa, Kościuszko i Niemcewicz, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 48-51

11. J. Czubaty, Republikanin wśród cesarzy. Kościuszko po klęsce insurekcji, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 52-55

12. J. Morkowski, Kościuszko w Szwajcarii 1815-1817, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 56-59

13. P. Deles, Serce naczelnika, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 60-61

14. M. Czajkowski, Naczelnik na Wawelu, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 62-64

15. P. Szlanta, Najgorętszy miłośnik Polski. Rocznice kościuszkowskie w latach 1894 i 1917, [w:] Mówią Wieki nr 8 (691) 2017, s. 65-67

Można korzystać ze wszystkich dostępnych informacji w podręcznikach historii związane z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki

KATEGORIA PLASTYCZNA

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum i siódmej klasy szkoły podstawowej, który wykona samodzielnie pracę plastycznązainspirowaną wydarzeniem z życia Tadeusza Kościuszki.

3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (graficzną, rysunkową, malarską). Może też mieć dowolną formę (plakatu, rysunku, pocztówki, szablonu malarskiego, graffiti lub muralu).

4. Każda szkoła, biorąca udział w tej kategorii, spośród wszystkich wykonanych przez uczniów prac wybiera 3 najlepsze i przesyła w terminie do 18 maja 2018r. na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Mickiewicza 6-8

Mysłowice 41-400,

z dopiskiem „Konkurs – Kościuszko”.

Szczegóły wykonania prac:

v Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę plastyczną.

v Nauczyciel-opiekun przesyłając pracę konkursową ucznia, potwierdza tym samym samodzielność jej wykonania przez uczestnika.

v Technika wykonania pracy jest dowolna.

v Format pracy jest dowolny

v Wysyłana praca powinna być właściwie zabezpieczona, aby uniknąć zniszczenia w trakcie transportu.

v Na odwrocie pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy opiekuna.

Kryteria oceny:

1. W etapie szkolnym praca jest oceniana przez komisję szkolną.

2. W etapie wojewódzkim praca jest oceniana niezależnie przez trzech członków komisji wojewódzkiej. W skład komisji wchodzą artyści plastycy współpracujący z ZSO w Mysłowicach.

3. Praca ucznia oceniana jest w skali pięciostopniowej (0-5 punków) według następujących kryteriów:

a. koncepcja - własny sposób przekazu, oryginalność, twórcze podejście do tematu (0-5 punktów);

b. spójność przekazu plastycznego ze źródłem inspiracji (0-5 punktów);

c. forma i kompozycja – celowość zastosowanych środków wyrazu (0-5 punktów);

d. ogólny wyraz artystyczny (0-5 punktów).

W tej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych z całego województwa śląskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu w tej kategorii nastąpi 4.06.2018r. Wyniki (imienne listy) zostaną umieszczone na stronie szkoły: www.kosciuszko.pl w zakładce – „Szkoła” – „Biblioteka” – „Konkursy”. Wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca 2018 r.

TERMINY - PODSUMOWANIE:

1. Do 30 marca 2018 r.- zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie (z zaznaczeniem kategorii) drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Załącznik nr 1.

2. Jeżeli do 5 kwietnia 2018 r. szkoła nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – prosimy o kontakt telefoniczny: 32 – 22-22-438 lub 692 697 268

3. 24 kwietnia 2018 r.- odebranie zestawu pytań na etap szkolny wraz z regulaminem etapu szkolnego, przesłanego drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie etapu szkolnego (prosimy, aby osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorem potwierdziła drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. otrzymanie zestawu zadań do przeprowadzenia testu w kategorii wiedzy do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 20:00).

3. 26 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych i odesłanie prac konkursowych w tym samym dniu listem poleconym wraz ze zgodą rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych! (Załącznik nr 2)

4. Do 9 maja 2018 r. opublikowanie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego na stronie internetowej www.kosciuszko.pl w zakładce “Szkoła – Biblioteka - Konkursy”.

5. 6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 - finał konkursu w kategorii wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki, rozdanie nagród we wszystkich kategoriach w ZSO w Mysłowicach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Organizator zastrzega sobie prawa do:

- wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

- innego niż ujęty w regulaminie podziału nagród,

- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,

- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

· Wszelkie ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne.

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu na stronie internetowej organizatorów www.kosciuszko.pl w zakładce – „Szkoła” – „Biblioteka” – „Konkursy”.

· Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości –z zachowaniem praw autorskich.

· Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści:

Praca została przygotowana i wykorzystana w konkursie „Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka” przeprowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach.

· Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2004. poz.1182).

Komisja szkolna uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów i wykorzystywanie wizerunku w materiałach konkursu oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Oświadczenia te zostają w szkole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy!

organizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących - Małgorzata Gawin

kontakt: mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 32 – 22-22-438; 692 697 268

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Konkurs – Tadeusz Kościuszko

dla uczniów gimnazjów oraz klas siódmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY

Kategoria konkursu * : praca plastyczna, turniej wiedzy

/ *proszę podkreślić wybraną kategorię/

PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Telefon, email szkoły

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Kategoria konkursowa, w której uczestnik deklaruje swój udział

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, mail

……………………………………

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie:

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.......................................………………………………………………………..........................................................

(imię i nazwisko ucznia)

ucznia..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka” organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach dla uczniów gimnazjów oraz klas siódmych szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

.....................................................................................................................................................

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie internetowej Organizatorów konkursu: www.kosciuszko.pl fotograficznego wizerunku mojego dziecka.

..........................................................................................................................................................

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów nadesłanej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. (Dotyczy tylko kategorii:plastycznej)

..........................................................................................................................................................

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Ogólnopolski konkurs "Trzymaj formę" w naszej szkole.
6 marca uczniowie kl 7 mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o zdrowym stylu życia biorąc udział w konkursie  "Trzymaj formę".  Uczniowie rozwiązywali zadania indywidualnie na stronie internetowej konkursu.
Czekamy na wyniki...
Celem konkursu jest wykonanie ,dowolną techniką ,przestrzennej ozdoby wielkanocnej. Konkurs jest przeznaczony dla klas I-VII. Uczniowie klas IV-VI wykonają ozdoby na lekcji plastyki.Najlepsze, samodzielnie wykonane prace, zostaną wysłane na konkurs.Termin :do 19 marca.
Beata Porada

Technikum nr 4 Transportowe
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
ul. Kilińskiego 25
w Sosnowcu

serdecznie zaprasza

Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z  Sosnowca i okolic

do udziału w Konkursie Fotograficznym
o tematyce transportowej
pt.
KOLEJ NA TRANSPORT

Celem konkursu jest:

♦ popularyzacja środków transportu i zwrócenie uwagi na jej różnorodność  (transport kolejowy, lądowy, wodny, powietrzny itp.) oraz dynamiczny rozwój tych gałęzi gospodarki

♦ rozwijanie pasji twórczej  wśród uczniów

♦ wspieranie młodych talentów

Regulamin Konkursu Fotograficznego

1. Konkurs trwa od dnia 01 marca 2018 r. do 28 marca 2018.

2. Przystąpienie do konkursu następuje w momencie  dostarczenia
do naszej szkoły przygotowanych zdjęć.

3. Uczestnik  winien posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
nie kopiować fotografii stworzonych przez inne osoby
oraz nie dokonywać obróbki komputerowej zdjęć.

4. Każdy uczeń  może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

5. Wszystkie fotografie powinny być wywołane w formacie 15x21.

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
imię nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, telefon i adres e-mail 
oraz nazwisko opiekuna.

7. Prace konkursowe należy składać do p. Cembrzyńskiego w terminie do 23 marca 2018. Zweryfikowane prace zostaną przekazane do organizatora konkursu.

8. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
w budynku Technikum nr 4 Transportowego  oraz na stronie internetowej  

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym
przez organizatorów
(pod przewodnictwem naszych absolwentów – laureatów wielu konkursów fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim).

2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych i formalnych,  które zostały wymienione powyżej.

3. Prace poddane obróbce w programach komputerowych
nie będą oceniane.

4. Nagrody będą przyznawane niezależnie i oddzielnie: miejsce I, II i III oraz wyróżnienia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 kwietnia 2018 r.

6. Wszyscy uczestnicy  konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż zdjęć
i  wręczenie nagród, które nastąpi na uroczystym spotkaniu, podsumowującym projekt w dniu 06 kwietnia 2018
w auli Technikum nr 4 Transportowego.

7. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do konkursu.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na  wykorzystywanie jego danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, tj. zamieszczenie w Galerii konkursowej oraz na stronie internetowej Szkoły.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu szkoły (32) 266 07 34.

Więcej artykułów…