Start Konkursy

Konkursy

Stroik Wielkanocny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU TECHNICZNEGO - „STROIK WIELKANOCNY

1. Cele konkursu:

 propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

 stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików wielkanocnych,

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

 kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

 umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej

 wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie,

 możliwość zastosowania dowolnych technik,

 preferowane użycie materiałów naturalnych takich jak : sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna

 stroiki muszą być wykonane indywidualnie,

 nie będą oceniane prace przygotowane grupowo,

 interpretacja tematu konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej samego autora.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-7

4. Prace należy składać w sali nr 28 do 13 marca 2018 r.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualnie wykonaną pracę.

6. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka na odwrocie pracy wg. wzoru: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.

7. Kryteria oceny prac konkursowych

 samodzielność wykonania pracy

 oryginalność kompozycji

 zgodność tematyczną

 pomysłowość

 jakość artystyczną i estetyczną

 ogólne wrażenie artystyczne.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 marca 2018 r.

Zapraszam do udziału w konkursie

nauczyciel techniki - Joanna Żuromska

 

Konkurs plastyczny

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 w Sosnowcu zaprasza wychowanków świetlic szkolnych do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym:

„ JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Cele konkursu:

· Uświadomienie uczniom konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z komputera, Internetu

· Zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu

· Wdrażanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego

· Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych

· Rozwijanie współpracy i integracji między świetlicami szkolnymi

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- IV, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej na temat: „Jestem bezpieczny w sieci”.(tematyka np. korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci itp. )

3. Technika plastyczna i format prac dowolne.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę ( załącznik nr 1)

oraz dołączoną zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie. (załącznik nr 2)

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 05.03.2018r. na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Niepodległości 7

41-200 Sosnowiec,

tel. 032 291 38 49

7. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

8. Na laureatów czekają nagrody i dyplomy. Nauczyciele, pod kierunkiem których wykonywana były prace, otrzymają podziękowania.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09.03.21018r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

10. ORGANIZATORZY:

mgr Małgorzata Tyszkowska

mgr Elżbieta Jagieło

Załącznik nr 1

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY

KLASA

ADRES PLACÓWKI

TELEFON KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

Załącznik nr 2

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA ……………………………………………………………………………………………………………………..

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI” ORAZ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE WYKONANEJ PRACY DLA POTRZEB NINIEJSZEGO KONKURSU, ZGODNIE z art.6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.( Dz,U.z 2002 r nr 101, Poz.925 z późniejszymi zmianami)

Data i podpis rodzica

…………………………………………………………………

 

Konkurs historyczny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

„Żałuję tylko jednej rzeczy…”

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą życia Ireny Sendlerowej

 

Regulamin konkursu

§ 1.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

§ 2.

UCZESTNICY:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych województwa śląskiego.

2. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3.

CELE KONKURSU:

1. Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Ireny Sendlerowej.

2. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wpajanie takich wartości, jak życzliwość i bezinteresowność.

4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

6. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

7. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych.

8. Oddanie hołdu postawie i wartościom prezentowanym przez Irenę Sendlerową w 10. rocznicę jej śmierci.

§ 4.

FORMA KONKURSU:

1. Wykonanie prezentacji multimedialnej.

§ 5.

ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH:

1. Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie.

2. Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multime­dialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD w formacie zgodnym z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (Open Office) lub innym możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej.

3. Prezentacja może zawierać do 25 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.

4. Uczeń samodzielnie dokonuje wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością Ireny Sendlerowej.

5. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.

6. Do konkursu należy zgłosić prezentację, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

§ 6.

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC:

Termin dostarczenia prac upływa 16 kwietnia 2018 roku (w poniedziałek), najpóźniej w tym dniu prace konkursowe muszą znaleźć się w Szkole Podstawowej nr 20 w Gliwicach (nie decyduje data stempla pocz­towego).

Prezentację zapisaną na płycie CD/DVD, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, należy przesłać pocztą (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Ul. Jana Śliwki 8

44-100 Gliwice

z dopiskiem „Żałuję tylko jednej rzeczy…” Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą życia Ireny Sendlerowej.

Do prezentacji należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru – zał.1.).

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w jest Szkole Podstawowej nr 20 w Gliwicach jest Agnieszka Müller – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§ 7.

OCENA PRAC:

1. Prezentacje oceni jury powołane przez organizatorów konkursu.

2. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematem,

b) trafność i oryginalność przedstawienia tematu,

c) wartość merytoryczna,

d) walory artystyczne prezentacji,

e) dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu).

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 Szkoły Pod­stawowej nr 20 w Gliwicach www.sp20.zsp10gliwice.pl w dniu 26 kwietnia 2018 roku wraz z informacją o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

§ 8.

NAGRODY:

Fundatorami nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów oraz ich opiekunów są organizatorzy oraz sponsorzy konkursu.

§ 9.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowych (w całości lub we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie dostarczonych danych osobowych.

4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoważne z przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Zał.1. Proszę wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo.

KWESTONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko ucznia …..............................................................................................

2. Tytuł pracy.....................................................................................................................

………………….............……………………………………….………...………………

3. Nazwa i adres szkoły ……...........………………..………………………..……….....

………………….............………………………………………………………..…………

4. Telefon szkoły …....……………….…… e-mail szkoły…….………….…......………

5. Imię i nazwisko nauczyciela ...........……………………………………………..……

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………… …………………………………….

Podpis ucznia Podpis nauczyciela

……………………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna

 

Konkursy plastyczne

X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs pt "Siedem grzechów głównych". Prace powinny obrazować przyczyny i konsekwencje grzechu ( pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo) dla jednostki, grupy kraju. Termin dostarczenia prac do 26 lutego 2018r do nauczyciela plastyki- Beaty Porady.Format i technika dowolna. Dopuszczalne jest łączenie technik pod warunkiem, że malarstwo będzie stanowiło 50 procent płaszczyzny.
Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VII pt"Mój ulubiony sportowiec"- format i technika dowolna. Macie pole do popisu! Ocenię kreatywność i oryginalność a także estetykę dzieła. Prace oddajemy do 16 lutego 2018r.
Beata Porada- nauczyciel plastyki
 
Więcej artykułów…