Start Regulaminy

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPUTERA

1. Komputery służą do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.

2. Korzystać z nich mogą wszyscy uczniowie i pracownicy na zasadach określonych w regulaminie.

3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.

4. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.

5. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza.

6. Przed jej rozpoczęciem należy wpisać się do zeszytu czytelni.

7. Użytkownik ma obowiązek:

· informować nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

· - uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na korzystanie z własnych płyt,

· - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom biblioteki,

· - stosować się do poleceń nauczyciela.

8. Nie wolno:

· - instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

· - włączać i wyłączać urządzeń bez zgody nauczyciela,

· - wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, niezgodnych z prawem oraz naruszających godność innych osób.

9. Z Internetu korzystamy pod nadzorem nauczyciela.

10. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo ( jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

11. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19

W SOSNOWCU

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły

1. oraz rodzice.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

· wypożyczając je do domu,

· czytając lub przeglądając w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne).

2. Książki wypożycza się bezpłatnie, osobiście.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane materiały powinny być zwrócone w ustalonym terminie, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

6. Wypożyczone książki muszą być zwrócone 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

8. Biblioteka czynna jest codziennie. Czwartek jest dniem wewnętrznym, przeznaczonym na opracowywanie zbiorów i dokumentację biblioteczną.

9. W bibliotece panuje cisza, ład i porządek.

Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki, godzinami wypożyczeń i funkcjonowaniem czytelni.