Zajęcia dodatkowe w OPP1

OPP1 rozpoczęło rekrutację na zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2024/2025.

https://forms.gle/eW9VGE67vzqFazZY9

Elżbieta Skiba - dyrektor placówki

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica 62

tel. 32 265 11 97

https://www.facebook.com/opp1.sosnowiec

http://www.opp1.sosnowiec.ehost.pl/

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023 – rozpoczęcie roku szkolnego

23 -31 grudnia 2023 – zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia - 11 lutego 2024 – ferie zimowe

28 marca -2 kwietnia 2024 – wiosenna przerwa świąteczna

14 - 16 maja 2024 – egzaminy ósmoklasisty

21 czerwca 2024 – zakończenie roku szkolnego

22 czerwca – 1 września 2024 – wakacje

 

Spotkania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami oraz terminów klasyfikacji

w roku szkolnym 2023/2024

12.09.2023

Zebranie z rodzicami

3.10.2023

Konsultacje z rodzicami

7.11.2023

Zebranie z rodzicami

5.12.2023

Konsultacje z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

16.01.2024

Konferencja klasyfikacyjna półroczna
Zebrania z rodzicami

5.03.2024

Konsultacje z rodzicami

9.04.2024

Zebranie z rodzicami

7.05.2024

Konsultacje z rodzicami. Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

11.06.2024

Zebranie podsumowujące z rodzicami

 

Ocenianie w klasach4-8 (wyciąg ze statutu)

Ocenianie w klasach 4 – 8 (wyciąg ze statutu)

Średnia ważona

 • Przy ocenianiu śródrocznym i rocznym wystawienie oceny polega na obliczeniu średniej ważonej dla uzyskanych stopni szkolnych według ustalonych wag.
 • Formy aktywności uczniów a waga oceny:

 

Formy aktywności

Waga oceny

Osiągnięcia w konkursie na etapie międzyszkolnym i wyższym niż międzyszkolny

 

4

Realizacja i prezentacja projektu

Sprawdzian (praca klasowa)

 

 

3

Poprawa sprawdzianu (pracy klasowej)

Test z całego działu

Wypracowanie napisane podczas zajęć (kl. 4-6 – co najmniej 100 słów, kl.7-8 co najmniej 200 słów)

Praca plastyczna, techniczna wykonana podczas lekcji

Sprawdziany poprawiające zagrożenie oceną niedostateczną śródroczną/roczną

Test z lektury

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym sprawdzającym wiedzę

Kartkówka

 

 

 

2

Wypracowanie napisane podczas zajęć w formie krótkiej wypowiedzi poniżej 100 słów (kl. 4-6) lub 200 słów (kl. 7-8)

Odpowiedź ustna (lub pisemna)

Ćwiczenie laboratoryjne

Samodzielna praca z mapą

Rozwiązanie zadania problemowego

Prezentacja referatu

Recytacja wiersza

Prezentacja multimedialna, prezentacja, plakat

Praca na lekcji (indywidualna, w grupach)

 

 

 

1

Aktywność (lub jej brak), pilność i sumienność (obserwacja uczniów w toku lekcji, dodatkowe zadania i prace, inne działania wskazujące możliwość oceniania)

Zadania wykonane na kartach pracy lub w zeszytach ćwiczeń

Praca domowa

Dyktando

 

 1. Aktywność, pilność i sumienność dotyczy głównie postaw ucznia na zajęciach edukacyjnych:
 2. Aktywność to podejmowanie przez ucznia propozycji nauczyciela, przejawianie inicjatywy;
 3. Pilność to jak najlepsze, zgodne z możliwościami ucznia wykonywanie podjętych działań, przykładanie się i gorliwość w wykonywaniu zadań, pracowitość, staranność;
 4. Sumienność to postępowanie zgodne z przyjętymi normami, zasadami etycznymi, uczciwość, solidność, rzetelność w wykonywaniu zadań, działań, poleceń nauczyciela
 • Z zajęć artystycznych i technicznych:
  1. Wagę 1 ma ocena za kartkówkę, aktywność na lekcji lub jej brak, za prawidłowe wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, na tablicy lub karcie pracy;
  2. Wagę 2 ma ocena z odpowiedzi ustnej lub pisemnej;
  3. Wagę 3 ma ocena za samodzielną pracę praktyczną lub pracę w grupie wykonaną na lekcji, realizację projektu, pracy dodatkowej wykonanej przez ucznia, sprawdzian;
  4. Wagę 4 ma ocena za osiągnięcia w konkursie na etapie międzyszkolnym oraz wyższym niż międzyszkolny.
 • Biorąc pod uwagę specyfikę zajęć edukacyjnych, nauczyciel ma możliwość ustalenia innej formy aktywności uczniów. W takim przypadku, ustala również wagę dla tej aktywności i informuje o niej uczniów.
 • Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1

Wartość

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1

 

 • Jeżeli prace pisemne oceniane są w systemie punktowym, to ocenę ustala się w oparciu o następujące normy:

Uzyskane punkty w %

Ocena

Ocena słownie

0 - 34

ndst(1)

niedostateczny

35 - 38

-dop(2-)

minus dopuszczający

39 - 45

dop(2)

dopuszczający

46 - 49

+dop(2+)

plus dopuszczający

50 - 53

-dst(3-)

minus dostateczny

54 - 60

dst(3)

dostateczny

61 - 64

+dst(3+)

plus dostateczny

65 - 68

-db(4-)

minus dobry

69 - 75

db(4)

dobry

76 - 79

+db(4+)

plus dobry

80 - 83

-bdb(5-)

minus bardzo dobry

84 - 90

bdb(5)

bardzo dobry

91 - 94

+bdb(5+)

plus bardzo dobry

95 - 97

-cel(6-)

minus celujący

98 -100      

cel(6)

celujący

 

 • Stopień szkolny śródroczny lub roczny jest średnią ważoną ocen i stanowi sumę iloczynów ocen cząstkowych i odpowiadających im wag do sumy wag, co przedstawia się następująco:

STOPIEŃ = [(a*4)+(b*3)+(c*2)+(d*1)]/suma wag

gdzie:

a – to ocena z rangą 4

b – to ocena z rangą 3

c – to ocena z rangą 2

d – to ocena z rangą 1

 

 • Średnia ważona a wystawianie ocen śródrocznych i rocznych:

Średnia ważona

Ocena

1,50 i poniżej

Niedostateczny

od 1,51 do 2,59

Dopuszczający

od 2,60 do 3,60

Dostateczny

od 3,61 do 4,60

Dobry

od 4,61 do 5,30

Bardzo dobry

od 5,31

Celujący

 

 • Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej partii materiału.
  1. Uczeń, który przychodzi z innej szkoły po półroczu, będzie miał wpisaną ocenę półroczną z poprzedniej szkoły jako ocenę cząstkową w II półroczu z kategorią „ocena półroczna z innej szkoły” z wagą 4.
 • Sprawdziany(prace klasowe), testy poprawia się tylko raz (ocena wystawiana jest z taką samą wagą).

 

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

 

32 1050 1360 1000 0090 7012 0689

Podkategorie

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/22 zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane będą w oparciu o program nauczania autorstwa Teresy Król dla klas IV –VIII "Wędrując ku dorosłości"
Poniżej zamieszczamy programy do poszczególnych klas.

 

 

Pedagog:

poniedziałek - 8:00-12:00

wtorek - 8:30-12:30

środa - 8:00-12:00

czwartek - 11:20-14:20

piątek - 8:00-12:00

 

Psycholog:

poniedziałek -

wtorek - 12:30-15:30

środa -

czwartek - 8:00-11:30

piątek - 8:00-11:30

 

Pielęgniarka:

poniedziałek - 7:30 - 11:30

wtorek -

środa - 7:30 - 11:30

czwartek -

piątek - 7:30 - 11:30

 

Biblioteka:

poniedziałek - 8:35 - 10:45; 11:45 - 13:45

wtorek - 8:30 - 9:30; 11:40 - 12:30;

13:00 - 13:30; 14:00 - 14:40; 15:10 - 15:30

środa - 8:35 - 10:00; 10.30 - 12:30

czwartek - nieczynna

piątek - 10:00 - 11:35

Sekretariat:

poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30

Free Joomla! templates by Engine Templates