Start Stypendia

Pomoc materialna dla uczniów 

STYPENDIUM  SZKOLNE

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

- uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w Sosnowcu, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły

- słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Sosnowca, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły

- wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Sosnowca - do czasu ukończenia realizacji nauki.

- uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Sosnowca do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

- słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Sosnowca, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

- uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Miasta Sosnowca;

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium szkolne?      

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi 456 zł netto.

WAŻNE!!!

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek z pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Kto może złożyć wniosek?

- Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia

- Pełnoletni uczeń

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Wszystkie wnioski są przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 6 w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 –.

Gdzie pobrać druk wniosku?

Formularze wniosków, ulotka dla Rodzica oraz Regulamin dostępne są w:

- sosnowieckich szkołach,

- Wydziale Edukacji Urzędu Miasta (ul. Małachowskiego 3, pokój 30),

- Biurze Obsługi Interesanta (Al. Zwycięstwa 20, stanowisko nr 6)

- do pobrania z poniższych załączników:

Ulotka dla rodzica

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:

• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;

• odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,

• w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,

• zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),

• zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,

• oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),

• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

• dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)

• dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),

• każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Informacja dotycząca realizacji stypendium szkolnego

W bieżącym roku szkolnym stypendium szkolne obejmuje wszelkie wydatki związane z zakupem pomocy edukacyjnych niezbędnych dla realizacji procesu edukacyjnego.

W ramach stypendium zwracane zostaną wydatki zgodnie z katalogiem pomocy edukacyjnych uznanych za niezbędne w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu

- udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę.

- zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez Dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.

Za strój sportowy na zajęcia W-F uznaje się

- spodenki gimnastyczne- 4 szt. na rok szkolny

- koszulki gimnastyczne- 4 szt. na rok szkolny

-obuwie miękkie-: tenisówki, obuwie halowe, obuwie typu adidas- 2 pary na rok szkolny

- dres- 1 szt. na rok szkolny

Ustala się kwotę na zakup odzieży sportowej w wysokości do 300 zł.

Nie będą uznawane zakupy odzieży innej niż podano wyżej ( bluzy sportowe , spodnie sportowe itp.)

W ramach stypendium można dokonać zakupu następujących pomocy:

- komputer stacjonarny

- laptop

-oprogramowanie pakiet Office, programy edukacyjne

- drukarka, tusz, toner

Faktury proszę składać u pedagoga szkolnego  lub w sekretariacie szkoły

w środy,   w godz. 10-13 . Rozliczenie faktur dokonywane będzie w połowie

i końcu każdego miesiąca.


W jaki sposób stypendium szkolne jest realizowane?

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia/szkołę

Stypendyści uczący się w Sosnowcu dostarczają rachunki i faktury do swoich szkół wraz z decyzja przyznająca stypendium i numerem rachunku bankowego lub dowodu osobistego. Stypendyści, uczący się poza Sosnowcem dostarczają rachunki/faktury bezpośrednio do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego przy ul. Małachowskiego 3.

Wypłata stypendium następuję na wskazany rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu przy al. Zwycięstwa 20.