Regulamin Samorządu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 19

w Sosnowcu

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami).
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu

 

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego
 3. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 4. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
 5. Przepisy Końcowe

 Postanowienia ogólne

 • 1

W Szkole Podstawowej nr 19 działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”

 • 2

Samorząd tworzą uczniowie Szkoły

 • 3

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

 • 4

Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. Regulamin wyborów do Samorządu jest zamieszczony w osobnym dokumencie, jako Załącznik nr 1.

 • 5
 1. Celem działania Samorządu jest:
  1. Uczenie się demokratycznych form współżycia,
  2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji,
 • 6
 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
  1. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
  2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. Rozwijania swoich zainteresowań,
  4. Korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
  5. Wydawania gazetki szkolnej, informatorów, biuletynów,
  6. Nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
  7. Wyborów Opiekuna Samorządu.
 • 7

Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

 • 8

Samorząd może powołać Sąd Koleżeński

 • 9

Samorząd może wydawać opinię dotyczącą danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Szkoły.

 • 10

W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd może przeprowadzać ankiety lub wywiady.

 

 Organy Samorządu Uczniowskiego

 • 11

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego,
 3. Przewodniczący Rad Klasowych,
 4. Rady klasowe.
 • 12
 1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
 2. Organy Samorządu zobowiązane są minimum raz w półroczu składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
 • 13

Prawo udziału w Zebraniu Przewodniczących Rad Klasowych mają wszystkie samorządy klas.

 • 14
 1. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zwoływane może być na wniosek:
  1. Przewodniczącego Samorządu,
  2. Rady Samorządu,
  3. Co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.
 2. Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od złożenia wniosku.
 • 15
 1. Do kompetencji Przewodniczących Rad Klasowych należy:
  1. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażenie opinii o pracy Samorządu, Przewodniczącego i sekcji Samorządu,
  2. Prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych zadań,
  3. Wybór nauczyciela, będącego opiekunem Samorządu.
 • 16

Przewodniczący Rad Klasowych podejmują decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

 • 17
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
  1. Przewodniczącego,
  2. Zastępcy Przewodniczącego,
  3. Sekretarza – Protokolanta zebrań samorządowych,
  4. Rzecznika do spraw uczniów IV-VIII,
  5. Przewodniczących sekcji, powołanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
 • 18
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  2. Kieruje pracą Samorządu,
  3. Nadzoruje pracę poszczególnych sekcji,
  4. Przewodniczy zebraniu Przewodniczących Rad Klasowych,
  5. Organizuje współdziałanie Samorządu z Radami Klasowymi i organizacjami działającymi w Szkole.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu:
  1. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
  2. Przejmuje wszystkie zadania Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
 3. Sekretarz – Protokolant:
  1. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
  2. Prowadzi dokumentację Samorządu,
 4. Funkcję rzecznika do spraw uczniów IV-VIII pełni Opiekun Samorządu:
  1. Reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą,
  2. Wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.
 • 19
 1. Rada Samorządu:
  1. Zwołuje zebranie Przewodniczących Rad Klasowych,
  2. Opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac Samorządu,
  3. Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów,
  4. Reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – rzecznik,
  5. Prowadzi bieżącą dokumentację prac Rady Samorządu
 • 20

Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem Samorządu.

 • 21

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

 • 22
 1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu powołuje Sekcje.
 2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3-4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
 3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
 4. Powołane Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują całą kadencję) lub nadzwyczajny (doraźny).
 5. Przy powoływaniu Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
  1. Nazwę sekcji,
  2. Okres jej istnienia,
  3. Skład osobowy.
 6. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 • 23
 1. Do zadań Sekcji należy:
  1. Organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,
  2. Wybór i współpraca z opiekunem Samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,
  3. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

 Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 • 24
 1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
 4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 • 25
 1. Regulamin Samorządu.
 2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
 3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
 4. Zeszyt protokołów posiedzeń samorządowych.

 Przepisy końcowe

 • 26

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych.

 • 27

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

 • 28

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

 • 29

Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

 • 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 • 31
 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 19 w Sosnowcu

 

 • 1

Każda klasa VI - VIII wybiera maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. W przypadku braku kandydatów z danej klasy, dopuszcza się wytypowanie większej liczby kandydatów z innych klas. Całkowita liczba kandydatów nie może przekraczać ilości klas (VI-VIII) x2. Osoby te powinny wyróżniać się wysoką kulturą osobistą oraz aktywną pracą na rzecz klasy i szkoły. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania.

 • 2

Wytypowany Kandydat musi uzyskać poparcie 20 uczniów szkoły, potwierdzone przez popierającego własnoręcznym podpisem na specjalnej karcie, którą dostarczy Kandydatowi opiekun SU.

 • 3

Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII), równe oraz tajne.

 • 4
 1. Karty do głosowania dostarcza Komisja Wyborcza w dniu głosowania. Dla jednego ucznia jest przeznaczona tylko jedna karta.
 2. Na karcie do głosowania każdy głosujący zaznacza znakiem „X” pole przy imieniu i nazwisku jednego lub dwóch wybranych kandydatów. Głosy z więcej niż dwoma nazwiskami, puste, nieczytelne, niejednoznacznie zaznaczone lub porysowane uznane zostaną za nieważne.
 • 5

Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

 • 6

Jeżeli dwie lub więcej osób zdobyły tą samą ilość głosów, odbywa się druga tura wyborów. Na karcie do głosowania każdy głosujący zaznacza znakiem "X" pole przy imieniu i nazwisku tylko jednego kandydata.

 • 7

Trzy osoby, które uzyskały mniej głosów niż Przewodniczący, ale więcej spośród pozostałych kandydatów, zostają członkami Rady Samorządu Uczniowskiego.

 • 8

Przewodniczący przez cały okres trwania kadencji zobowiązuje się w sposób godny reprezentować szkołę. Jeśli w tej kwestii zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub osoba ta naruszy regulamin może zostać odwołana z pełnionej funkcji. Obowiązki Przewodniczącego przejmie w takiej sytuacji osoba, która w wyborach zajęła kolejne miejsce i tym samym zostanie ona nowym Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Related Articles

Skład SU

Wstęp

 

Pedagog:

poniedziałek - 8:00-12:00

wtorek - 8:30-12:30

środa - 8:00-12:00

czwartek - 11:20-14:20

piątek - 8:00-12:00

 

Psycholog:

poniedziałek -

wtorek - 12:30-15:30

środa -

czwartek - 8:00-11:30

piątek - 8:00-11:30

 

Pielęgniarka:

poniedziałek - 7:30 - 11:30

wtorek -

środa - 7:30 - 11:30

czwartek -

piątek - 7:30 - 11:30

 

Biblioteka:

poniedziałek - 8:35 - 10:45; 11:45 - 13:45

wtorek - 8:30 - 9:30; 11:40 - 12:30;

13:00 - 13:30; 14:00 - 14:40; 15:10 - 15:30

środa - 8:35 - 10:00; 10.30 - 12:30

czwartek - nieczynna

piątek - 10:00 - 11:35

Sekretariat:

poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30

Free Joomla! templates by Engine Templates